Nghề Kế toán doanh nghiệp

  5/29/2022

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

NGHỀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

  

1. Giới thiệu chung về ngành, nghề

        Kế toán doanh nghiệp trình độ cao đẳng là ngành, nghề thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán; kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin về tình hình sử dụng tài chính trong các doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu bậc 5 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Kế toán doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực quản lý kinh tế, cung cấp nhân lực trong lĩnh vực kế toán thuộc các loại hình doanh nghiệp có các hình thức sở hữu: Doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân; quy mô: lớn, vừa, nhỏ, siêu nhỏ; lĩnh vực: sản xuất, thương mại, dịch vụ, xây lắp.

        Nhiệm vụ chính của ngành, nghề bao gồm: thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo nội dung công việc; ghi chép, tính toán, phản ánh số hiện có, tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản vật tư tiền vốn; kiểm tra, giám sát các khoản thu chi, các nghĩa vụ thu nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; tính toán chi phí, cung cấp số liệu, tài liệu, kiểm tra và phân tích hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

2. Kiến thức

        - Sau khi đào tạo đảm bảo người học hiểu và vận dụng kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính trong việc thực hiện các kĩ năng ngành kế toán;

        - Vận dụng được các quy định về kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ của nghành;

        - Vận dụng được tin học, ngoại ngữ vào thực hiện nghiệp vụ kế toán;

        - Vận dụng hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn;

        - Xác định cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp ;

        - Cập nhật các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp;

        - Phân tích và đánh giá tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

3. Kỹ năng

        - Tổ chức được công tác tài chính kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp;

        - Thiết lập mối quan hệ với ngân hàng, các tổ chức tín dụng và các cơ quan quản lý chức năng;

        - Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán theo từng vị trí công việc;

        - Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp;

        - Xây dựng được hệ thống định mức chi phí;

        - Phân bổ được doanh thu nhận trước, ghi nhận doanh thu, thu nhập theo cơ sở dồn tích;

        - Phân bổ được chi phí trả trước, trích trước phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

        - Điều chỉnh được tỷ giá hối đoái liên quan đến ngoại tệ;

        - Lập được kế hoạch tài chính doanh nghiệp;

        - Lập được báo cáo tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp;

        - Xây dựng được báo cáo kế toán quản trị của doanh nghiệp;

        - Phân tích được một số chỉ tiêu kinh tế, tài chính doanh nghiệp;

        - Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp;

        - Cung cấp đầy đủ thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị;

        - Tham mưu được cho lãnh đạo doanh nghiệp những ý kiến cải tiến làm cho công tác kế toán và công tác quản lý tài chính của doanh nghiệp đúng pháp luật;

        - Báo cáo với lãnh đạo các đơn vị và đề xuất các giải pháp đúng đắn để hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị tuân thủ đúng pháp luật, đồng thời mang lại hiệu quả cao hơn;

        - Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; sử dụng thành thạo 2 đến 3 phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng; sử dụng được chữ ký số khi nộp tờ khai, nộp thuế điện tử;

        - Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề.

4. Năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm

        - Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm;

        - Tổ chức, đánh giá, phân tích các hoạt động nhóm;

        - Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn;

        - Có ý thức trách nhiệm trong công việc, trong sử dụng, bảo quản tài sản trong doanh nghiệp.

5. Vị trí việc làm sau tốt nghiệp

        Sau khi tốt nghiệp học sinh sẽ làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp tư nhân hoặc các tổ chức hành chính sự nghiệp có thu, hợp tác xã vừa và nhỏ. Cụ thể:

        - Kế toán viên làm công việc tại kho hàng;

        - Kế toán viên làm công tác thanh toán, công nợ;

        - Kế toán viên làm công việc tính lương;

        - Kế toán viên làm công việc tính giá thành, thành phẩm;

        - Kế toán thuế;

        - Kế toán tổng hợp;

        - Cán bộ thống kê;

        - Nhân viên thu ngân tại các siêu thị;

        - Nhân viên giao dịch tại ngân hàng.

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ

        Người học sau tốt nghiệp có thể tiếp tục phát triển ở các trình độ cao hơn; Có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn trong nhóm ngành, nghề hoặc trong cùng lĩnh vực đào tạo./.


 

 

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

NGHỀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

1. Giới thiệu chung về ngành, nghề

        Kế toán doanh nghiệp trình độ trung cấp là ngành, nghề thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán; kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin về tình hình sử dụng tài chính trong các doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu bậc 4 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Kế toán doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực quản lý kinh tế, cung cấp nhân lực trong lĩnh vực kế toán thuộc các loại hình doanh nghiệp có các hình thức sở hữu: Doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân; quy mô: lớn, vừa, nhỏ, siêu nhỏ; lĩnh vực: sản xuất, thương mại, dịch vụ, xây lắp.

        Nhiệm vụ chính của ngành, nghề bao gồm: thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo nội dung công việc; ghi chép, tính toán, phản ánh số hiện có, tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản vật tư tiền vốn; kiểm tra, giám sát các khoản thu chi, các nghĩa vụ thu nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản.

2. Kiến thức

        - Trình bày được các chuẩn mực kế toán;

        - Mô tả được các chế độ kế toán;

        - Trình bày được hệ thống văn bản pháp luật về thuế;

        - Xác định được vị trí, vai trò của kế toán trong ngành kinh tế;

        - Mô tả được cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong doanh nghiệp, mối quan hệ giữa các bộ phận trong doanh nghiệp;

        - Vận dụng các văn bản liên quan đến ngành kinh tế;

        - Trình bày được tên các loại chứng từ kế toán được sử dụng trong các vị trí việc làm;

        - Trình bày được phương pháp lập chứng từ kế toán;

        - Trình bày được phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế trong doanh nghiệp;

        - Trình bày được phương pháp ghi sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp;

        - Trình bày được phương pháp thu thập, sắp xếp, quản lý, lưu trữ hồ sơ, sổ sách chứng từ kế toán;

        - Trình bày được phương pháp kiểm tra, đối chiếu, xử lý trong công tác kế toán;

        - Trình bày được các phương pháp kê khai thuế, báo cáo ấn chỉ; phương pháp lập báo cáo tài chính;

        - Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

3. Kỹ năng

        - Thiết lập được mối quan hệ tốt với ngân hàng và các cơ quan quản lý chức năng;

        - Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán theo từng vị trí công việc;

        - Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp;

        - Lập được báo cáo tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp;

        - Cung cấp đầy đủ thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị;

        - Báo cáo với lãnh đạo, đề xuất các giải pháp kinh tế, tài chính cho đơn vị tuân thủ đúng pháp luật, đồng thời mang lại hiệu quả cao cho doanh nghiệp;

        - Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; sử dụng thành thạo 1 đến 2 phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng;

        - Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 1/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào một số công việc chuyên môn của ngành, nghề.

4. Mức độ tự chủ và trách nhiệm

        - Làm việc độc lập, làm việc theo nhóm;

        - Có ý thức học tập, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn;

        - Có ý thức trách nhiệm trong công việc, trong sử dụng, bảo quản tài sản trong doanh nghiệp.

5. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

        Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

        - Kế toán vốn bằng tiền;

        - Kế toán hàng tồn kho và phải trả người bán;

        - Kế toán tài sản cố định;

        - Kế toán bán hàng và phải thu khách hàng;

        - Kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương;

        - Kế toán chi phí tính giá thành;

        - Kế toán tổng hợp.

6. Khả năng học tập, nâng cao trình độ

        Người học sau tốt nghiệp có thể tiếp tục phát triển ở các trình độ cao hơn; Có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn trong nhóm ngành, nghề hoặc trong cùng lĩnh vực đào tạo./.

 

 

Bình luận

Các bài viết liên quan