Hội đồng khoa học nhà trường

  1/19/2020

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRƯỜNG

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chức danh

1

   Đỗ Thị Tuyết

   Hiệu trưởng      

   Chủ tịch Hội đồng

2

   Lý Hưng An

   Phó Hiệu trưởng

   Phó Chủ tịch Hội đồng

3

   Phan Văn Điệp

   Phụ trách Phòng Đào tạo

   Ủy viên thư ký

4

   Đoàn Diệp Thạch

   Trưởng khoa CKĐL

   Ủy viên

5

   Nguyễn Thế Lợi

   Trưởng khoa Điện – ĐT

   Ủy viên

Bình luận

Các bài viết liên quan