Chức năng nhiệm vụ

  7/6/2022

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA BỘ PHẬN HỢP TÁC QUỐC TẾ

(Ban hành theo quyết định số 58/QĐ – TCHC ngày 06 tháng 3 năm 2014  của

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cơ Điện - Thuỷ Lợi)

I. Chức năng.

          Tham mưu giúp Hiệu trưởng về hoạt động hợp tác quốc tế của Nhà trường: Xây dựng và thực hiện chiến lược, kế hoạch về hợp tác quốc tế, khai thác viện trợ, hợp tác đầu tư, liên kết đào tạo của các tổ chức trong nước và quốc tế

II. Nhiệm vụ

          - Đề xuất, xây dựng kế hoạch, nội dung hoạt động hợp tác quốc tế của trường trình Hiệu trưởng

          - Liên hệ, làm việc trực tiếp với các cá nhân, cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện các nhiệm vụ về đối ngoại

          - Chuẩn bị các văn bản, tài liệu để lãnh đạo nhà trường trao đổi, tiếp xúc, ký kết với các cá nhân, cơ quan, tổ chức quốc tế. Theo dõi và thực hiện nội dung đã ký kết

          - Xây dựng các chương trình, đề án, dự án hợp tác với nước ngoài. Phát triển các quan hệ trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật, trao đổi cán bộ, HSSV, tranh thủ các nguồn tài trợ

          - Phối hợp với các đơn vị trong trường thực hiện các thủ tục về hợp tác liên kết đào tạo quốc tế

          - Lập kế hoạch, chuẩn bị nội dung và các thủ tục cần thiết cho các đoàn công tác của trường đi thăm và làm việc với đối tác nước ngoài và các đoàn của nước ngoài đến thăm và làm việc với trường

          - Tổ chức các hội nghị, hội thảo liên quan đến hợp tác quốc tế phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý

          - Tiếp nhận, xử lý và lưu trữ các tài liệu, văn bản liên quan đến công tác đối ngoại, các tài liệu của các tổ chức, cá nhân nước ngoài gửi đến theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng

          - Phối hợp với Trung tâm Tuyển sinh và Giới thiệu việc làm tổ chức các hoạt động tư vấn du học, xuất khẩu lao động, tài trợ học bổng cho giáo viên, HSSV trong trường

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

TT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn

Chức danh

Điện thoại - Email

1

 Phan Văn Điệp

Thạc sỹ Quản lý giáo dục

   Trưởng    phòng Đào tạo,    Phụ trách bộ    phận HTQT

   ĐT: 0945.504.186

   mail: Diepdt09@gmail.com

2  Vũ Văn Quân  Th.s. Quản lý PTNT  Giáo viên

ĐT: 01679.999.682

   Gmail: vuquan810@gmail.com

3

 Nguyễn Thị Hẳng

Cử nhân chuyên ngành Anh văn

   Giáo viên

   ĐT: 0903.460.654

   Gmail: Hangcd78@gmail.com

4

 Nguyễn T. Thảo Anh

Cử nhân ngôn ngữ Anh

   Chuyên viên

   ĐT: 0169.534.7194

   Gmail: Thaoanh.mwc@gmail.com

 

 

Bình luận

Các bài viết liên quan