Biểu mẫu đào tạo

  7/6/2022

BIỂU MẪU ĐÀO TẠO

 

Bản đăng ký kế hoạch dạy bù                                 Download

Bảng kê khối lượng giảng dạy                                Download

Đơn xin thực tập ngoài                                           Download

Kế hoạch giáo viên                                                 Download

Lịch giảng dạy                                                        Download

Phiếu báo đỏi giờ + Báo cáo THGD                       Download

Đơn xin bảo lưu kết quả học tập                            Download

Đơn xin chuyển nghề                                              Download

Đơn xin học lại môn học                                        Download

Đơn xin thi lại tốt nghiệp                                        Download

Đơn xin thôi học                                                     Download

Đơn xin chuyển lớp                                                Download

Phiếu thanh toán ra trường                                     Download

 

 

Bình luận

Các bài viết liên quan