YIXMPRH
 
Lưu ý: Các ô có dấu (*) là bắt buộc phải điền thông tin