Văn bản QPPL

  7/6/2022

MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

1. Luật Lao động      Download  
2. Luật Viên chức     Download  
3.  Quy tắc ứng xử của CB, CC, VC làm việc trong các cơ quan đơn vị thuộc Bộ NN & PTNT    Download
4. Nghị định 120/2006/NĐ-CP ngày 20/10/2013 Download
5. Nghị định 59/2013/NĐ-CP   ngày 17/6/2013   Download
6. Quyết định 761 của Thủ tướng Chính phủ   Download
7. Tìm hiểu hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam Download
8. Biểu mẫu thi đua năm học
         BM 01
Download
         BM 02 Download
         BM 03 Download
         BM 04 Download
         BM 05 Download
         BM 06 Download
9. Quy định soạn thảo văn bản  Download

Bình luận

Các bài viết liên quan