Tổ chức, Hành chính

  7/6/2022

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC

CỦA PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

(Ban hành theo Quyết định số 22/QĐ-TCĐTL-TCHC ngày 9/01/2019

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi)

1. Chức năng

 Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động tổ chức cán bộ, công tác hành chính - tổng hợp; chế độ; thanh tra; thi đua khen thưởng - kỷ luật đối với CBVC theo quy định.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác tổ chức cán bộ

a) Xây dựng cơ cấu, tổ chức bộ máy của Trường theo Điều lệ trường.

b) Đề xuất, tham mưu với Hiệu trưởng về công tác quy hoạch cán bộ, nhân sự của các đơn vị trong Trường.

c) Xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức.

d) Làm đầu mối trong việc xây dựng các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, các tổ chức thuộc Trường. Xây dựng, rà soát sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế, quy định nội bộ.

e) Quản lý, sử dụng, đánh giá, khen thưởng - kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ viên chức theo qui định. 

g) Xây dựng và thực hiện phương án, kế hoạch bảo vệ chính trị nội bộ, an toàn trong cơ quan.

h)Ký thừa lệnh của Hiệu trưởng các văn bản xác nhận về nhân thân của cán bộ viên chức, các văn bản sao y.

2.2 Công tác hành chính, tổng hợp, thanh tra, thi đua-khen thưởng.

a) Quản lý và sử dụng con dấu, văn thư, lưu trữ, bảo mật; in ấn tài liệu.

b)Phụ trách công tác đối nội, đối ngoại, tiếp khách của Trường.

c) Công tác tổng hợp: Lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá các hoạt động công tác theo kỳ.

d) Xây dựng kế hoạch và thực hiện mua sắm trang thiết bị hành chính, cấp phát bảo hộ lao động đối với cán bộ viên chức.

e) Tổ chức thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy trong Nhà trường.

g) Tổ chức tiếp công dân theo quy định. Tiếp nhận và phối hợp để giải quyết các vụ việc khi có dấu hiệu vi phạm, đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ viên chức, học sinh-sinh viên.

h) Công tác phục vụ: Lễ tân, khánh tiết, tạp vụ, quản lý tài sản theo quy định.

i) Công tác thanh tra: lập kế hoạch, tổ chức thực hiện.

k) Công tác thi đua-khen thưởng: xây dựng kế hoạch, giám sát, đôn đốc, đánh giá, lưu trữ tài liệu, hiện vật. Đề xuất và thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá hình ảnh nhà trường.

2.3. Công tác an ninh trật tự

a) Xây dựng kế hoạch, phương án và tổ chức thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn cơ quan.

b) Phối hợp với các cơ quan công an, quân sự địa phương, các đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong việc giữ gìn, đảm bảo an ninh trật tự và việc toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng cơ quan văn hóa.

2.4. Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

3. Quá trình thành lập

 Phòng Tổ chức-Hành chính tiền thân là Phòng Tổ chức được thành lập cùng với Quyết định tách Trường Công nhân Tầu cuốc từ Công ty Tầu cuốc về trực thuộc Bộ Thủy lợi ( Quyết định số 693-TL/QĐ của ngày 07/9/1974 của Bộ trưởng Bộ Thủy lợi). Trước đó, ngày 27/6/1968 Bộ trưởng Bộ Thủy lợi đã ra Quyết định thành lập Trường Công nhân Tầu cuốc trực thuộc Công ty Tầu cuốc (Quyết định số 418-TL/QĐ), lúc đó công tác tổ chức cán bộ của nhà trường được điều hành bởi Công ty Tầu cuốc mà trực tiếp là Phòng Tổ chức của công ty. Đến tháng 8/1987 nhà trường tổ chức tuyển sinh khóa 19 với 03 nghề đào tạo là: Nghề Tầu cuốc, Bơm điện và Thủy điện với tổng số gần 150 học sinh. Để đáp ứng nhiệm vụ mới và tình hình phát triển của nhà trường giai đoạn này Phòng Tổ chức-Hành chính được thành lập trên cơ sở là Phòng Tổ chức và bộ phận hành chính của Phòng Hành chính-Quản trị và phát triển như ngày nay. Hiện nay đội ngũ các bộ viên chức của phòng gồm 13 người, trong đó 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, 04 chuyên viên và 07 nhân viên bảo vệ.

Danh sách cán bộ phòng Tổ chức - Hành chính

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

1

 Phan Thị Quyên

Trưởng phòng

Đại học

2

 Nguyễn Quang Huy

Phó trưởng phòng

Thạc sĩ

3

 Hoàng Thị Hồng

GVTH

Đại học

4

 Bùi Thị Lợi

Nhân viên

CNKT

5

 Đinh Thị Hải Yến

Nhân viên

Đại học

6

 Lưu Thị Diễm

Nhân viên

Cử nhân

7

 Nguyễn Thế Anh

Bảo vệ

Trung cấp

7 Nguyễn Thái Sơn Bảo vệ CNKT

8

 Lê Quang Đảm

Bảo vệ

Sơ cấp

9

 Bùi Ngọc Tú

Bảo vệ

Sơ cấp

10

 Phạm Khắc Hưng

Bảo vệ

CNKT

11

 Đào Tuấn Anh

Bảo vệ

CNKT

12

 Lã Văn Đồng

Bảo vệ

Đại học

 

Bình luận

Các bài viết liên quan