Tài chính kế toán

  7/6/2022

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN 

(Ban hành theo Quyết định số 484 QÐ- ÐT ngày 19 tháng 10 năm 2008

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cơ điện & Thủy lợi)


* Chức năng của phòng tài chính kế toán.

 - Tham mưu giúp việc cho hiệu trưởng quản lý ngân sách, thu chi tài chính, quyết toán ngân sách theo quy chế hiện hành của nhà nước và phải chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về các vấn đề đó.

 - Bộ máy của phòng có 1 trưởng phòng. Nếu cần thiết có 1 phó phòng do Hiệu trưởng bổ nhiệm.

* Nhiệm vụ :

 1. Lập dự toán và quyết toán thu, chi quí, năm theo qui định

 2. Lập báo cáo nghiệp vụ hàng ngày hoặc theo định kỳ thuộc phần việc thực hiện, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về sự chính xác trung thực của các số liệu báo cáo

 3. Kế toán thanh toán, tổng hợp, bảo hiểm, theo dõi đối chiếu với Ngân hàng, Kho bạc

 4. Theo dõi thanh, quyết toán tài chính các hợp đồng kinh tế

 5. Kế toán vật tư, thiết bị, chuẩn bị các số liệu kiểm kê tài sản

 6. Tổ chức thu, chi tiền mặt. Hướng dẫn CBCC và học sinh thanh toán đúng qui định hiện hành tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tập thể đến giao dịch

 7. Bảo quản, lưu trữ các hồ sơ, tài liệu và số liệu kế toán đảm bảo an toàn và khoa học

 8. Ðịnh kỳ báo cáo Chủ tài khoản về các nguồn vốn và thu chi

 9. Chấp hành các qui định về kiểm tra sổ sách, kiểm tra quĩ của Chủ tài khoản

 10. Thường xuyên theo dõi, tập hợp tình hình tài chính, kế toán, kịp thời đề xuất với Hiệu trưởng những giải pháp có hiệu quả

 11. Hàng tuần báo cáo chính xác, trung thực cho Hiệu trưởng về qũi tiền mặt hiện có

 12. Có quyền từ chối thanh toán và báo cáo Chủ tài khoản nếu thấy có vi phạm  Luật và các qui định hiện hành về tài chính

Danh sách cán bộ phòng tài chính kế toán

STT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

1

 Nguyễn Như Dũng

Trưởng phòng

Thạc sĩ

2

 Đỗ Thị An

Kế toán viên

Thạc sĩ

3

 Đỗ Thị Tâm

Kế toán viên

Đại học

4

 Lê thị Lệ

Nhân viên

Đại học

5  Dương Thanh Huyền Nhân viên Cử nhân

 

Bình luận

Các bài viết liên quan