ISO phòng Tổ chức hành chính

  7/6/2022

Quản lý kết quả công tác tháng

BM.TCHC-07-01 Phiếu tự đánh giá và đề xuất kế hoạch công tác kỳ .doc

BM.TCHC-07.02 Báo cáo kết quả xếp loại CBCNV bằng chấm điểm.xls

BM.TCHC-07.03b Phiếu đánh giá kết quả công tác CNVC.doc

Nghị quyết giao ban hàng kỳ.doc

BM.TCHC-07-04Kết quả xét điểm CBVC tháng.xls

BM.TCHC-07.03a Phiếu đánh gái kết quả công tác của Giáo viên.doc

 

BM.TCHC-07.03c Phiếu đánh giá kết quả công tác của CB quản lý.doc

QT đánh giá kết quả công tác tháng.DOC

 

 

 

 

QT.HT.02 Đánh giá nội bộ

BM-02-01 Chương trình đánh giá nội bộ.doc

BM-02-03.Phiếu ghi chép đánh giá.DOC

BM.HT.02.05 Báo cáo chi tiết KQ ĐGNB.doc

BM-02-02.Kế hoạch đánh giá nội bộ.doc

BM-02-04 Báo cáo đánh giá.doc

QT Đánh giá nội bộ.DOC

BM-01-06 Biên bản hủy hồ sơ.doc

 

 

 

 

 

QT Kiểm soát tài liệu& Hồ sơ

BM-01-01 Phiếu yêu cầu sửa đổi tài liệu.doc

BM-01-03Danh mục tài liệu.doc

BM-01-05 Sổ theo dõi mượn hồ sơ.doc

Kiểm soát TL& HS.DOC

BM-01-02 Sổ theo dõi phân phối TL.doc

BM-01-04 Danh mục hồ sơ.doc

 

Quy  trình  quản lý công văn

QT.TCHC.08 Quy trinh quan ly cong van.DOC

 

 

 

 

 

QT tuyển dụng công chức

QT tuyển dụng công chức.DOC

 

 

 

 

 

 

QT thanh tra

QT Thanh tra.DOC

 

 

 

 

 

QT xây dựng kế hoạch công tác tổng hợp

QT xây dựng kế hoạch.DOC

 

 

 

 

 

Bình luận

Các bài viết liên quan