CT Vận hành và sửa chữa bơm điện

  5/29/2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

(Ban hành kèm theo Quyết định số  246 /QĐ-TCĐTL-ĐT ngày30  tháng8 năm 2021

 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi)

 

Tên nghề:Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện

Mã nghề: 5520249

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tư­­ợng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên

Thời gian đào tạo: 2 năm

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong các lĩnh vực của nghề Vận hành và sửa chữa Bơm điện. Có kiến thức, kỹ năng cơ bản, có sức khỏe, Có khả năngvề chính trị, tin học, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu làm việc của nghề như: Quản lý, vËn hµnh ®­îc các trạm bơm điện bơm nước nông nghiệp, công nghiệp có lưu lượng đến 35000m3/h, quản lý các công trình liên quan thuộc trạm bơm; tổ chức và thực hiện việc kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa được các bộ phận của tổ máy bơm có lưu lượng đến 35000m3/h…; học sinh có thể làm việc độc lập và tự chịu trách nhiệm cá nhân đối với tổ, nhóm. Đồng thời có thể hướng dẫn những người khác thực hiện công việc đã định sẵn của nghề.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

-  Trình bày đư­ợc cấu tạo, nguyên lý làm việc và phư­ơng pháp vận hành, bảo dưỡng, kiểm tra, sửa chữa : máy bơm ly tâm, máy bơm hướng trục, máy bơm hỗn lư­u dùng trong bơm nư­ớc nông nghiệp, công nghiệp có l­ưu lư­ợng đến 35 000m3/h .

- Trình bày đ­ược cấu tạo, nguyên lý làm việc, ph­ương pháp vận hành, bảo dưỡng và kiểm tra sửa chữa các loại động cơ điện 3 pha kéo máy bơm có công suất đến

200 kW.

- Mô tả đư­ợc kết cấu các loại trạm bơm, hệ thống điện trạm bơm, các công trình liên quan thuộc trạm bơm điện hạ áp và trình bày đ­ược phư­ơng pháp vận hành, bảo dưỡng và kiểm tra sửa chữa các công trình thuộc trạm bơm điện hạ áp theo quy trình, quy phạm.

- Trình bày đ­ược nguyên lý hoạt động, ph­ương pháp vận hành, bảo dưỡng và kiểm tra sửa chữa các khí cụ, các thiết bị và các trang bị điện của trạm bơm điện hạ áp theo quy trình quy phạm.

- Mô tả đ­ược đặc điểm cấu tạo và trình bày đư­ợc phư­ơng pháp vận hành, bảo dưỡng, kiểm tra sửa chữa một số loại máy bơm nư­ớc dùng trong công nghiệp nh­ư: máy bơm n­ước giếng sâu, máy bơm nư­ớc nhà cao tầng, máy bơm nước thải hoá chất, máy bơm thuỷ lực.

- Vận hành được các tổ máy bơm điện hạ áp - bơm n­ước nông nghiệp, có lư­u lượng đến 35000m3/h.

- Kiểm tra, bảo dư­ỡng và sửa chữa đ­ược các bộ phận của máy bơm ly tâm,   máy bơm h­ướng trục, máy bơm hỗn l­ưu.

-  Kiểm tra, bảo d­ưỡng và sửa chữa đ­ược các tủ điện trạm bơm hạ áp.

-  Bảo d­ưỡng đư­ợc: bể hút, bể xả, cửa âu thuyền, đ­ường ống hút, đường ống xả, lưới chắn  rác, van và cửa van điều tiết nư­ớc.

- Vận hành, bảo d­ưỡng và sửa chữa đư­ợc một số máy bơm n­ước dùng trong công nghiệp như­: máy bơm nư­ớc giếng sâu, máy bơm nư­ớc nhà cao tầng, máy bơm nước thải hoá chất, máy bơm thuỷ lực...

- Thực hiện đúng các quy định về an toàn và vệ sinh môi tr­ường trong vận hành, bảo d­ưỡng và sửa chữa trạm bơm.

1.2.2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

- Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác – Lê nin; tư tưởng Hồ Chí Minh và Hiến pháp, Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hòa, Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

- Có ý thức, trách nhiệm trong việc phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Có ý thức chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác trong quá trình làm việc theo tổ, nhóm để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.

- Có ý thức tiết kiệm, bảo vệ dụng cụ, máy móc, thiết bị; bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp.

-  Có kiến thức, kỹ năng cơ bản và phương pháp tập luyện về thể dục thể thao nhằm bảo vệ và tăng cường sức khỏe, nâng cao thể lực để học tập, lao động trong lĩnh vực nghề nghiệp.

- Có kiến thức, kỹ năng cơ bản về Giáo dục Quốc phòng-An ninh.Có tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp hệ trung cấp nghề Vận hành và sửa chữa trạm bơm điện học sinh sẽ:

{C}-       {C}Làm việc ở các công ty, xí nghiệp công nghiệp, nông nghiệp có trạm bơm điện hạ áp.

{C}-       {C}Làm nhân viên kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng thiết bị trạm bơm.

{C}-       {C}Tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học

- Số lượng môn học, mô đun: 30

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 79 tín chỉ

- Khối lượng các môn học chung: 255 giờ

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1675 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 522 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1408 giờ

3. Nội dung chương trình

 

Mã MH, MĐ

Tên môn học, mô đun

Số tín chỉ

Thời gian đào tạo ( giờ)

Tổng số

Trong dó

Lý thuyết

Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận

Thi, Kiểm tra

I.

Các môn học chung

12

255

94

148

13

MH01

Giáo dục chính trị

1.5

30

15

13

2

MH02

Pháp luật

1

15

9

5

1

MH03

Giáo dục thể chất

1.5

30

4

24

2

MH04

Giáo dục quốc phòng- An ninh

2

45

21

21

3

MH05

Tin học

2

45

15

29

1

MH06

Anh văn

4

90

30

56

4

II.

Các môn học, mô đun chuyên môn

67

1675

428

1140

107

II.1

Môn học, mô đun cơ sở

19

390

168

196

26

MH07

Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động

2

40

20

18

2

MH08

Kỹ thuật điện

3

60

35

21

4

MH09

Vẽ kỹ thuật

2.5

45

30

12

3

MH10

Vật liệu

2

40

25

12

3

MĐ11

Điện tử cơ bản

2

40

16

21

3

MH12

Cơ kỹ thuật

2.5

45

22

20

3

MĐ13

Thực tập nguội

2.5

60

10

46

4

MĐ14

Thực tập hàn

2.5

60

10

46

4

II.2.

Môn học, mô đun  chuyên môn

48

1285

260

944

81

MĐ 15

Khí cụ điện trạm bơm

2.5

60

15

41

4

MH 16

Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật

2.5

45

30

12

3

MĐ 17

Đo lường điện

2

40

15

22

3

MH 18

Cung cấp điện trạm bơm

3.5

60

34

21

5

MH 19

Trạm bơm và công trình liên quan

1.5

30

16

12

2

MĐ 20

Kỹ thuật lắp đặt đường ống hút và xả của máy bơm

1.5

40

10

26

4

MĐ 21

Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa tủ phân phối điện trạm bơm

1.5

40

10

26

4

MĐ22

Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa tủ điện điều khiển máy bơm

4

100

18

74

8

MĐ23

Vận hành, bảo dưỡng tủ khởi động mềm

2.5

60

12

44

4

MĐ24

Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa động cơ KĐB 3 pha kéo máy bơm

6

160

24

124

12

MĐ25

Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy bơm mồi chân không

2.5

60

12

44

4

MĐ26

Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy bơm ly tâm

3.5

90

15

69

6

MĐ27

Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy bơm hướng trục

3.5

90

15

69

6

MĐ28

Vận hành máy bơm chìm trục đứng

2.5

60

14

42

4

MĐ29

Thực tập  sản xuất

7

320

0

310

10

II.3

Môn học bổ trợ

 

 

 

 

 

MH 30

Kỹ năng mềm

1.5

30

20

8

2

 

 Tổng

79

1930

522

1288

120

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình

4.1. Các môn học chung được thực hiện theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Để học sinh có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, trường có thể bố trí tham quan một số cơ sở doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo;

 - Thời gian được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá:

Số TT

Nội dung

Thời gian

1

 Thể dục, thể thao

5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

2

Văn hoá, văn nghệ:

- Qua các phương tiện thông tin đại chúng

- Sinh hoạt tập thể

 

Ngoài giờ học hàng ngày 19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)

3

Hoạt động thư viện:

- Ngoài giờ học, học sinh có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu

 

Tất cả các ngày làm việc trong tuần

4

Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể

Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật

5

Thăm quan, dã ngoại

Mỗi kỳ1 lần

 

 

4.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun:

- Thực hiện theo Quy chế thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp của Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi và các quy định cụ thể khác tại từng môn học, mô đun trong chương trình đào tạo của nghề.

- Hình thức kiểm tra: Viết, vấn đáp, trắc nghiệm, thực hành, tiểu luận, bài tập lớn hoặc kết hợp giữa các hình thức trên.

- Thời gian kiểm tra : 

+ Lý thuyết: từ 60 phút đến 120 phút

+ Thực hành hoặc tích hợp giữa lý thuyết và thực hành: không quá 8 giờ

4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:

- Thực hiện theo Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp của Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi.       

- Học sinh phải học hết chương trình đào tạo và có đủ điều kiện thì sẽ được dự thi tốt nghiệp.

         - Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm: môn Chính trị; Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp; Thực hành nghề nghiệp.

Số  TT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

      1

Chính trị

Viết

Trắc nghiệm

Không quá 90 phút

45- 60 phút

2

Kiến thức, kỹ năng nghề:

 

 

 

- Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp

Viết hoặc trắc nghiệm

Vấn đáp

Không quá 180 phút

Không quá 60 phút (40 phút chuẩn bị, 20 phút trả lời)

 

- Thực hành nghề

Bài thi thực hành

Từ 1-3 ngày; 

không quá 8h/ngày

        -  Hiệu trưởng Nhà trường căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp của học sinh và các quy định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp trung cấp theo quy định của trường.

4.5. Các chú ý khác

            Tùy theo tình hình thực tế và đặc thù của một số mô đun đào tạo mà việc tổ chức dạy học thực hành có thể thực hiện tại xưởng thực hành, xưởng sản xuất của nhà trường hoặc tại các cơ sở sản xuất có điều kiện phù hợp với chương trình đào tạo của mô đun.

Bình luận

Các bài viết liên quan