Ct Vận hành máy xúc đào

  5/29/2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 40/QĐ-TCĐTL-ĐT  ngày 21 tháng 02 năm 2022

của Hiệu trưởng trường CĐ Cơ điện và Thủy lợi)

                

Tên nghề: Vận hành máy xúc đào                         Trình độ đào tạo: Sơ cấp II

Đối tượng tuyển sinh: Có sức khoẻ, trình độ học vấn phù hợp với nghề cần học.

1. Mô tả khóa học và mục tiêu đào tạo:

1.1. Mô tả khóa học

Khóa học trang bị cho học viên kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý làm việc của các hệ thống trên máy xúc và kỹ năng vận hành máy xúc, bảo dưỡng, sửa chữa các hư hỏng thông thường của các hệ thống trên máy xúc. Học viên có sức khỏe, có kiến thức, kỹ năng cơ bản, có thể làm việc độc lập và tự chịu trách nhiệm cá nhân đối với tổ, nhóm.

1.2. Mục tiêu đào tạo

1.2.1. Kiến thức:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy xúc;

- Trình bày được các phương pháp thi công của máy máy xúc, máy ủi, máy lu và các máy liên quan;

- Trình bày được phương pháp bảo dưỡng các hệ thống trên máy xúc;

- Trình bày được các biện pháp an toàn bảo hộ lao động phòng chống cháy nổ, phòng chống tai nạn lao động, sơ cứu người bị tai nạn, các biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường khi vận hành, bảo dưỡng máy xúc;

1.2.2. Kỹ năng:

+ Đọc được các bản vẽ thi công;

+ Sử dụng được các dụng cụ thiết bị trong quá trình vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa những hư hỏng thông thường của máy xúc;

+ Vận hành  được máy xúc đúng quy trình đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

+ Bảo dưỡng được các hệ thống trên máy xúc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

1.3.Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Có khả năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập;

+ Có ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm trong học tập.

+ Tuân thủ các quy trình, quy phạm trong vận hành, bảo dưỡng máy xúc

 

4. Danh mục số lượng, thời lượng của các môn học, mô-đun

MÃ MH, MĐ

Tên môn học, mô đun

Số tín chỉ

Thời gian học tập (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành/thực tập/thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận

Kiểm tra

MĐ01

Vẽ kỹ thuật và đọc bản vẽ thi công

1

20

8

10

2

MĐ02

An toàn lao động

1

20

8

10

2

MĐ03

Bảo dưỡng hệ thống điện

1

30

4

22

4

MĐ04

Bảo dưỡng hệ thống thủy lực

1.5

40

6

30

4

MĐ05

Bảo dưỡng gầm máy xúc

1

30

4

22

4

MĐ06

Bảo dưỡng thiết bị công tác máy xúc

1

30

6

20

4

MĐ07

Bảo dưỡng động cơ đốt trong

1

30

5

21

4

MH08

Kỹ thuật thi công

1.5

40

20

16

4

MĐ09

Vận hành máy xúc bánh lốp

4

100

18

72

10

MĐ10

Vận hành máy xúc bánh xích

3

80

12

60

8

 

Tổng

16

420

91

283

46

5. Thời gian khóa học và thời gian thực học:

5.1.  Thời gian của khoá học:

- Thời gian đào tạo: 03 tháng

- Thời gian học tập:  12 tuần

5.2. Phân bổ thời gian thực học:

- Thời gian học lý thuyết: 91 giờ

- Thời gian thực hành, thực tập: 283 giờ

-Thời gian kiểm tra và kiểm tra kết thúc mô đun : 46 giờ

6. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

- Quy trình đào tạo:

+ Chương trình gồm 10 môn học/mô đun đã được xây dựng đảm bảo điều kiện lo gic về kiến thức và kỹ năng của nghề. Trong quá trình tổ chức đào tạo, cần đảm bảo việc bố trí thực hiện các mô đun cơ sở (MH01, MĐ02) trước khi tổ chức giảng dạy các môn học/mô đun chuyên môn.

+ Kết thúc các môn học/mô đun phải tổ chức kiểm tra đánh giá hoàn thành môn học/mô đun theo quy định tại Thông tư 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ lao động Thương binh và Xã hội.

- Điều kiện tốt nghiệp:

Người học phải học hết chương trình đào tạo, có điểm tổng kết khóa học từ 5,0 trở lên theo thang điểm 10 và có đủ điều kiện theo Quy chế kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp của Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi thì sẽ được xét công nhận và được cấp Chứng chỉ sơ cấp bậc II.

7. Phương pháp đánh giá và thang điểm

- Hình thức kiểm tra kết thúc mô đun: Thực hiện bài kiểm tra tổng hợp kiến thức và kỹ năng

- Thời gian kiểm tra :             + Lý thuyết : không quá 120 phút

                                                            + Thực hành : không quá 6 giờ

- Thời gian kiểm tra của các mô-đun được tích hợp giữa lý thuyết và thực hành và được tính vào thời gian thực hành.

- Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10

8. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

       - Với 10 môn học/mô đun đào tạo nghề đã hình thành các kỹ năng cơ bản cho người học để đáp ứng mục tiêu của cấp trình độ đào tạo sơ cấp nghề Vận hành máy xúc.

       - Phương pháp giảng dạy: Để giảng dạy mô đun này, các giáo viên cần  có kỹ năng thực hành nghề nghiệp tốt kết hợp các phương pháp thuyết trình, thảo luận, làm mẫu và hoạt động thực hành trên hiện trường của người học.

- Khi giảng dạy cần giúp cho học viên thực hiện các thao tác, tư thế của từng kỹ năng chính xác, nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí của từng bài.

- Để giúp cho học viên nắm vững những kiến thức cơ bản sau mỗi bài học phải giao bài tập cụ thể đến từng học viên. Các bài tập chỉ cần ở mức độ trung bình phù hợp với phần lý thuyết đã học.

- Tùy theo tình hình thực tế và đặc thù của một số mô đun đào tạo mà việc tổ chức dạy học thực hành có thể thực hiện tại xưởng thực hành, khu vực thực hành của nhà trường hoặc tại các cơ sở sản xuất, các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo và có điều kiện phù hợp với chương trình đào tạo của mô đun.

 

 

 

                               

 

 

Bình luận

Các bài viết liên quan