CT Vận hành máy thi công nền

  5/29/2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 255 /QĐ-TCĐTL-ĐT ngày 30 tháng 8  năm  2021   

của Hiệu trưởng trường CĐ Cơ điện và Thủy lợi)

                                                     

Tên nghề: Vận hành máy thi công nền

Mã nghề: 5520183

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên

Thời gian đào tạo: 1,5 năm

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 24

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1.1. Mục tiêu chung:

Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ cho các lĩnh vực của  nghề Vận hành máy thi công nền. Có kiến thức chuyên môn và tay nghề vững vàng, biết sáng tạo và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào công việc. Có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, biết làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả, khoa học. Có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới. Có sức khỏe tốt để học tập và lao động, cống hiến sức mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

1.2. Mục tiêu cụ thể

1.2.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:

+ Trình bày được các kiến thức cơ bản về Điện kỹ thuật, Cơ ứng dụng, Vẽ kỹ thuật, Vật liệu học, Nguội cơ bản,...;

+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của máy xúc, máy ủi, máy lu và các máy liên quan;

+ Trình bày được các phương pháp thi công của máy máy xúc, máy ủi, máy lu và các máy liên quan;

+ Trình bày được các biện pháp an toàn bảo hộ lao động phòng chống cháy nổ, phòng chống tai nạn lao động, sơ cứu người bị tai nạn, các biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường khi vận hành, bảo dưỡng máy thi công nền;

+ Phân tích được quy trình chuẩn bị thi công cho máy xúc, máy ủi, máy lu và các máy liên quan;

+ Trình bày được quy trình vận hành và bảo dưỡng các loại máy thi công nền;

+ Trình bày được một số nguyên nhân hư hỏng, cách  kiểm tra, sửa chữa những hư hỏng thông thường của máy xúc, máy ủi, máy lu và các máy liên quan;

+ Trình bày được các phương án tổ chức và quản lý khi thi công nền;

- Kỹ năng:

+ Đọc được các bản vẽ thi công;

+ Thực hiện được các biện pháp an toàn và vệ sinh môi trường khi thi công nền và xử lý được các tình huống khi xảy ra tai nạn;

+ Lựa chọn được các công việc chuẩn bị cho máy xúc, máy ủi, máy lu và các máy liên quan trước khi thi công;

+ Sử dụng được các dụng cụ thiết bị trong quá trình bảo dưỡng, sửa chữa những hư hỏng thông thường;

+ Kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa được những hư hỏng thông thường trên các máy xúc, máy ủi, máy lu và các máy liên quan đúng quy trình và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

+ Vận hành được máy xúc, máy ủi, máy lu và các máy liên quan đúng quy trình và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

+ Lựa chọn được phương án thi công và các thiết bị thi công;

+ Tổ chức, điều hành tổ, nhóm thi công nền và kèm cặp người thợ có tay nghề thấp.

+ Hướng dẫn được thợ bậc dưới và thợ phụ trong các công việc thi công nền;

+ Cập  nhật được  kiến thức mới, kỹ năng vận hành và bảo dưỡng.

-Năng lực tự chủ và trách nhiệm

+ Có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc nhóm; sáng tạo và giải quyết được những tình huống trong thực tế;

        + Có kỹ năng giao tiếp tốt với lãnh đạo, với đồng nghiệp và với khách hàng.

1.2.2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

-  Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác – Lê nin; tư tưởng Hồ Chí Minh và Hiến pháp, Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.   

- Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hòa, Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

- Có ý thức, trách nhiệm trong việc phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Có ý thức chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác trong quá trình làm việc theo tổ, nhóm để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.

- Có ý thức tiết kiệm, bảo vệ dụng cụ, máy móc, thiết bị; bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp.

- Có kiến thức, kỹ năng cơ bản và phương pháp tập luyện về thể dục thể thao nhằm bảo vệ và tăng cường sức khỏe, nâng cao thể lực để học tập, lao động trong lĩnh vực nghề nghiệp.

- Có kiến thức, kỹ năng cơ bản về Giáo dục Quốc phòng-An ninh.  Có tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

{C}1.3 {C}. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp hệ trung cấp nghề Vận hành máy thi công nền, học sinh sẽ:

- Làm việc tại các cơ sở sản xuất, công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước trong lĩnh vực nghề.

- Tự tạo việc làm hoặc học liên thông lên các bậc cao hơn.

  2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

- Số lượng môn học, mô đun: 24

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 61 tín chỉ

- Khối lượng các môn học chung: 255 giờ

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1225 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 410  giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1040 giờ

3. Nội dung chương trình:

 

MÃ MH, MĐ

Tên môn học, mô đun

Số tín chỉ

Thời gian học tập (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành/ thực tập/

thí nghiệm/  bài tập/

thảo luận

Kiểm tra

I

Các môn học chung

12

255

94

148

13

MH 01

Giáo dục chính trị

1.5

30

15

13

2

MH 02

Pháp luật

1

15

9

5

1

MH 03

Giáo dục thể chất

1

30

4

24

2

MH 04

Giáo dục quốc phòng - An ninh

2.5

45

21

21

3

MH 05

Tin học

2

45

15

29

1

MH 06

Anh văn

4

90

30

56

4

II

Các môn học, mô đun đào tạo nghề

49

1225

336

810

80

II.1

Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

13

250

144

91

16

MH 07

Điện kỹ thuật

2

30

24

4

2

MH 08

Cơ kỹ thuật

2.5

45

30

13

3

MH 09

Vẽ kỹ thuật

2.5

45

30

12

3

MH 10

Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật

1.5

30

16

12

2

MH 11

Vật liệu

1.5

30

16

12

2

MH 12

An toàn lao động

1.5

30

18

10

2

MĐ 13

Thực tập nguội

1.5

40

10

28

2

II.2

Các môn học, mô đun chuyên môn

36

975

192

719

64

MĐ 14

Bảo dưỡng, sửa chữa động cơ đốt trong

2.5

60

12

42

6

MĐ 15

Bảo dưỡng hệ thống điện

2.5

60

12

44

4

MĐ 16

Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thủy lực

2.5

60

14

40

6

MĐ 17

Bảo dưỡng, sửa chữa gầm và thiết bị công tác

3

80

16

58

6

MH 18

Kỹ thuật thi công

3.5

60

44

12

4

MĐ 19

Vận hành máy xúc

5

120

24

84

12

MĐ 20

Vận hành máy ủi

5

120

24

84

12

MĐ 21

Vận hành máy lu

4

105

18

79

8

MĐ 22

Bảo dưỡng và vận hành máy trộn bê tông

1.5

40

8

28

4

MĐ 23

Thực tập sản xuất

5

240

0

240

0

II.3

Môn học bổ trợ

 

 

 

 

 

MH 24

Kỹ năng mềm

1.5

30

20

8

2

 

Tổng cộng:

61

1450

410

950

91

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình

4.1. Các môn học chung được thực hiện theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Để học sinh có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, trường có thể bố trí tham quan một số cơ sở doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo;

 - Thời gian được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá:

 

Số TT

Nội dung

Thời gian

1

 Thể dục, thể thao

5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

2

Văn hoá, văn nghệ:

- Qua các phương tiện thông tin đại chúng

- Sinh hoạt tập thể

Ngoài giờ học hàng ngày 19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)

3

Hoạt động thư viện:

- Ngoài giờ học, học sinh có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu

 

Tất cả các ngày làm việc trong tuần

4

Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể

Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật

5

Thăm quan, dã ngoại

Mỗi kỳ1 lần

4.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun:

- Thực hiện theo Quy chế thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp của Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi và các quy định cụ thể khác tại từng môn học, mô đun trong chương trình đào tạo của nghề.

- Hình thức kiểm tra: Viết, vấn đáp, trắc nghiệm, thực hành, tiểu luận, bài tập lớn hoặc kết hợp giữa các hình thức trên.

- Thời gian kiểm tra : 

+ Lý thuyết: từ 60 phút đến 120 phút

+ Thực hành hoặc tích hợp giữa lý thuyết và thực hành: không quá 8 giờ

4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:

- Thực hiện theo Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp của Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi.       

- Học sinh phải học hết chương trình đào tạo và có đủ điều kiện thì sẽ được dự thi tốt nghiệp.

         - Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm: môn Chính trị; Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp; Thực hành nghề nghiệp.

 

 

 

 

Số

TT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

1

Chính trị

Viết

Trắc nghiệm

Không quá 90 phút

45- 60 phút

2

 

Kiến thức, kỹ năng nghề:

 

 

Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp

Viết, trắc nghiệm

hoặc Vấn đáp

Không quá 180 phút

Không quá 60 phút (40 phút chuẩn bị, 20 phút trả lời)

Thực hành nghề

Bài thi thực hành

Từ 1-3 ngày;

không quá 8h/ngày

                 Hiệu trưởng Nhà trường căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp của học sinh và các quy định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp trung cấp theo quy định của trường.

 

4.5. Các chú ý khác

            Tùy theo tình hình thực tế và đặc thù của một số mô đun đào tạo mà việc tổ chức dạy học thực hành có thể thực hiện tại xưởng thực hành, xưởng sản xuất của nhà trường hoặc tại các cơ sở sản xuất có điều kiện phù hợp với chương tình đào tạo của mô đun.

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận

Các bài viết liên quan