Ct Kế toán Doanh nghiệp

  7/6/2022

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 40a /QĐ-TCĐTL-ĐT  ngày 21 tháng 02 năm 2022

của Hiệu trưởng trường CĐ Cơ điện và Thủy lợi)

 

1. Tên nghề: Kế toán doanh nghiệp         Trình độ đào tạo:  Sơ cấp II

2. Đối tượng tuyển sinh: Người từ đủ 15 tuổi trở lên, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề theo học.

3. Mô tả khóa học và mục tiêu đào tạo:

3.1 Mô tả khóa học

- Đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong các lĩnh vực của nghề Kế toán doanh nghiệp. Học viên có thể làm việc độc lập và tự chịu trách nhiệm cá nhân đối với tổ, nhóm; Có kiến thức, kỹ năng cơ bản, có sức khỏe, có khả năng thực hiện nghiệp vụ kế toán tài chính trong các đơn vị, doanh nghiệp.

3.2. Mục tiêu đào tạo

3.2.1. Kiến thức:

+ Xác định được hình thức, nội dung và quy trình soạn thảo văn bản.

+ Trình bày và phân tích được đối tượng nghiên cứu của thống kê.

+ Trình bày được những nội dung cơ bản của pháp luật kinh tế về hành vi, phương thức thực hiện hành vi kinh doanh.       

+ Phân biệt được các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế quốc dân.

+ Trình bày được nội dung thống kê kết quả sản xuất kinh doanh, thống kê nguyên liệu vật liệu, tài sản cố định,

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của lĩnh vực kế toán: Khái niệm, đặc điểm, nhiệm vụ, yêu cầu, đối tượng của kế toán.Hệ thống chứng từ và tài khoản sử dụng trong kế toán ngân sách;

+ Trình bày được khái niệm, nguyên tắc và phương pháp hạch toán kế toán thu - chi ngân sách, tiền mặt, tiền gửi kho bạc, ….;

+ Phân biệt được các hình thức kế toán và xác định được các loại sổ sách cần thiết cho từng hình thức kế toán.

+ Trình bày được những nguyên tắc đo lường, dự báo thị trường và phân đoạn thị trường, xác định thị trường mục tiêu

+ Trình bày được khái niêm, vai trò, các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định về giá cả và phương pháp xác định giá của sản phẩm, kênh phân phối sản phẩm.

+ Trình bày được khái niệm, nguyên tắc và phương pháp hạch toán kế toán tiền mặt, tiền gửi, nguyên vật liệu, tài sản, đầu tư tài chính, công cụ dụng cụ....

+ Trình bày được khái niệm, nguyên tắc và phương pháp hạch toán kế toán mua bán hàng hóa trong nước, ngoại tệ, kinh doanh xuất nhập khẩu, hoạt động kinh doanh và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại – dịch vụ.

+ Trình bày được nội dung và phương pháp lập các báo cáo kế toán, báo cáo tài chính và quyết toán ngân sách.

3.2.2. Kỹ năng:

+ Soạn thảo được các loại văn bản theo đúng quy định.

+ Tính toán và phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh, tài sản, lao động, tiền lương, giá thành, tình hình tài chính trong doanh nghiệp.

+ Đề xuất được các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Lựa chọn được phương pháp hạch toán kế toán phù hợp với đơn vị sử dụng.

+ Lập được bản câu hỏi nghiên cứu marketing

+ Thu thập và đánh giá được nhu cầu, yêu cầu và sự ưa thích của người tiêu dùng trong khuôn khổ thị trường mục tiêu

+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại chứng từ kế toán;

+ Ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp đảm bảo đúng quy định về tài chính;

+ Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán trong công tác kế toán tài chính doanh nghiệp.

3.3.Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Có khả năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập;

- Cẩn thận, trách nhiệm trong công việc và có thái độ ứng xử, giải quyết vấn đề nghiệp vụ hợp lý;

- Tổ chức nơi làm làm việc khoa học, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

4. Danh mục số lượng, thời lượng của các mô đun, mô-đun

Mã MH, MĐ

Tên môn học, mô đun

Số tín chỉ

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận

Kiểm tra

MĐ01

Soạn thảo văn bản

1.5

30

10

18

2

MĐ02

Nguyên lý kế toán

2

45

18

23

4

MĐ03

Nguyên lý thống kê

1.5

30

13

13

4

MĐ04

Luật kinh tế

1.5

30

12

15

3

MĐ05

Marketing

1.5

30

9

19

2

MĐ06

Phân tích HĐKD

1.5

30

8

20

2

MĐ07

Kế toán doanh nghiệp

4.5

105

20

76

9

MĐ08

Kế toán trong ĐV HCSN

2

60

6

48

6

MĐ09

Kế toán trong ĐV Ngân sách xã

2

60

8

46

6

 

Tổng cộng

18

420

104

278

38

 

5. Thời gian khóa học và thời gian thực học:

5.1.  Thời gian của khoá học:

- Thời gian đào tạo: 03 tháng

- Thời gian học tập:  12 tuần

5.2. Phân bổ thời gian thực học:

            - Thời gian học lý thuyết: 104 giờ

- Thời gian thực hành, thực tập: 278 giờ

- Thời gian kiểm tra và kiểm tra kết thúc mô đun : 38 giờ

6. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

- Quy trình đào tạo:

+ Chương trình gồm 09 mô đun đã được xây dựng đảm bảo điều kiện lo gic về kiến thức và kỹ năng của nghề. Trong quá trình tổ chức đào tạo, cần đảm bảo việc bố trí thực hiện các mô đun cơ sở (MĐ01, MĐ02, MĐ03, MĐ04 ) trước khi tổ chức giảng dạy các mô đun/mô đun chuyên môn.

+ Kết thúc các mô đun/mô đun phải tổ chức kiểm tra đánh giá hoàn thành mô đun/ mô đun theo quy định tại Thông tư 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ lao động Thương binh và Xã hội.

- Điều kiện tốt nghiệp: Người học phải học hết chương trình đào tạo, có điểm tổng kết khóa học từ 5,0 trở lên theo thang điểm 10 và có đủ điều kiện theo Quy chế kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp của Trường Cao đẳng cơ điện và Thủy lợi thì sẽ được xét công nhận và được cấp Chứng chỉ sơ cấp bậc 2.

7. Phương pháp đánh giá và thang điểm

- Hình thức kiểm tra kết thúc mô đun: Thực hiện bài kiểm tra tổng hợp kiến thức và kỹ năng

- Thời gian kiểm tra :           + Lý thuyết : không quá 120 phút

                                                            + Thực hành : không quá 6 giờ

- Thời gian kiểm tra của các mô-đun được tích hợp giữa lý thuyết và thực hành và được tính vào thời gian thực hành.

- Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10

8. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

- Với 09 mô đun đào tạo nghề đã hình thành các kỹ năng cơ bản cho người học để đáp ứng mục tiêu của cấp trình độ đào tạo sơ cấp  trong đó trọng tâm là thực hiện nghiệp vụ kế toán bán hàng và nghiệp vụ kế toán kho trong các đơn vị, doanh nghiệp.

- Phương pháp giảng dạy: Để giảng dạy mô đun này, các giáo viên cần  có kỹ năng thực hành nghề nghiệp tốt kết hợp các phương pháp thuyết trình, thảo luận, làm mẫu và hoạt động thực hành trên hiện trường của người học.

- Khi giảng dạy cần giúp cho học viên thực hiện các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh tại các đơn vị, doanh nghiệp, nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí của từng bài.

- Để giúp cho học viên nắm vững những kiến thức cơ bản sau mỗi bài học phải giao bài tập cụ thể đến từng học viên. Các bài tập chỉ cần ở mức độ trung bình phù hợp với phần lý thuyết đã học.

- Tùy theo tình hình thực tế và đặc thù của một số mô đun đào tạo mà việc tổ chức dạy học thực hành có thể thực hiện tại phòng thực hành, tại các cơ sở sản xuất, các đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo và có điều kiện phù hợp với chương trình đào tạo của mô đun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận

Các bài viết liên quan