CT Kế toán doanh nghiệp

  7/6/2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 243 /QĐ-TCĐTL-ĐT ngày 30tháng8năm 2021

 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi)

 

Tên nghề: Kế toán doanh nghiệp

Mã nghề: 5340302

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Đối tượng đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học cơ sở trở lên

Thời gian đào tạo: 02 năm

1. Mục tiêu đào tạo

1.1 Mục tiêu chung:

Đào tạo nhân lực cho các lĩnh vực của nghề Kế toán doanh nghiệp có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về kế toán; điều hành hệ thống kế toán trong các đơn vị kế toán. Có khả năng tư duy độc lập, sáng tạo trong công việc. Có năng lực nghiên cứu tự bổ sung kiến thức theo yêu cầu công việc.Có khả năng xử lý các vấn đề trong quá trình học tập, nghiên cứu và làm việc. Có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp.Có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới. Có sức khỏe tốt để học tập và lao động, cống hiến sức mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

1.2 Mục tiêu cụ thể:

1.2.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

Vận dụng được các kiến thức về pháp luật, kinh tế - xã hội, tài chính – tiền tệ, kế toán, kiểm toán, các nguyên tắc hạch toán kế toán;

Trình bày được những kiến thức chung về tin học, các chính sách kinh tế, chế độ tài chính, kế toán, thuế, các phần mềm kế toán được sử dụng trong kế toán.

Vận dụng được kiến thức về pháp luật, kinh tế - xã hội, tài chính - tiền tệ, kế toán, kiểm toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán được giao;

Phân loại và vận dụng được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn;

Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp.

Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán;

Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết;

Tổ chức được công tác kế toán phù hợp với doanh nghiệp;

Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp;

Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp;

Cung cấp được một số thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị;

Lập được kế hoạch tài chính doanh nghiệp;

Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán doanh nghiệp phổ biến.

Có kỹ năng giao tiếp, có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm;  sáng tạo và ứng dụng kỹ thuật, công nghệ mới vào công việc; xử lý các vấn đề trong học tập, nghiên cứu và làm việc.

1.2.2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác – Lê nin; tư tưởng Hồ Chí Minh và Hiến pháp, Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hòa, Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

Có ý thức, trách nhiệm trong việc phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Có ý thức chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác trong quá trình làm việc theo tổ, nhóm để nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.

Có ý thức tiết kiệm, bảo vệ dụng cụ, máy móc, thiết bị; bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp.

Có kiến thức, kỹ năng cơ bản và phương pháp tập luyện về thể dục thể thao nhằm bảo vệ và tăng cường sức khỏe, nâng cao thể lực để học tập, lao động trong lĩnh vực nghề nghiệp.

Có kiến thức, kỹ năng cơ bản về Giáo dục Quốc phòng-An ninh.Có tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp hệ trung cấp nghề Kế toán doanh nghiệp, học sinh có thể:

Làm kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, kinh doanh dịch vụ, các đơn vị hành chính sự nghiệp.

Tự tạo việc làm hoặc học liên thông lên các bậc học cao hơn.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

Số lượng môn học, mô đun: 28

Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 85 tín chỉ

Khối lượng các môn học chung: 255 giờ

Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1640 giờ

Khối lượng lý thuyết: 702 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1193 giờ

3. Nội dung chương trình:

 

Mã MH/ MĐ

Tên môn học, mô đun

Số tín chỉ

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành/ thực tập/bài tập/thảo luận

Thi/  kiểm tra

I

Các môn học chung

12

255

94

148

13

MH 01

Giáo dục chính trị

1.5

30

15

13

2

MH 02

Pháp luật

1

15

9

5

1

MH 03

Giáo dục thể chất

1.5

30

4

24

2

MH 04

Giáo dục quốc phòng - An ninh

2

45

21

21

3

MH 05

Tin học

2

45

15

29

1

MH 06

Anh văn

4

90

30

56

4

II

Các môn học, mô đun chuyên môn

73

1640

608

922

110

II.1

Môn học, mô đun  cơ sở

23

420

257

135

28

MH 07

Kinh tế chính trị

3.5

60

40

16

4

MH 08

Luật kinh tế

1.5

30

20

8

2

MH 09

Soạn thảo văn bản

1.5

30

16

12

2

MH 10

Kinh tế vi mô

3.5

60

36

20

4

MH 11

Nguyên lý thống kê

2.5

45

30

12

3

MH 12

Lý thuyết tài chính tiền tệ

2.5

45

31

11

3

MH 13

Nguyên lý kế toán

3.5

60

39

17

4

MH 14

Quản trị học

1.5

30

15

13

2

MH 15

Thống kê doanh nghiệp

3

60

30

26

4

II.2

Môn học, mô đun chuyên môn

50

1220

351

787

82

MH 16

Thuế

3

60

30

26

4

MH 17

Tài chính doanh nghiệp

4

75

40

30

5

MĐ 18

Kế toán doanh nghiệp 1

4

90

30

54

6

MĐ 19

Kế toán doanh nghiệp 2

7

150

51

91

8

MH 20

Maketing

3

60

35

21

4

MH 21

Kiểm toán

2.5

45

22

20

3

MĐ 22

Tin học kế toán

3

60

23

33

4

MH 23

Phân tích hoạt động kinh doanh

2

45

20

22

3

MĐ 24

Kế toán trong đơn vị ngân sách xã

4

90

24

58

8

MĐ 25

 Kế toán trong doanh nghiệp thương mại, dịch vụ

4

90

28

54

8

MĐ 26

Kế toán trong đơn vị HCSN

4.5

105

28

65

12

MĐ 27

Thực tập tốt nghiệp

7.5

320

0

305

15

II.3

Môn học bổ trợ

 

 

 

 

 

MH 28

Kỹ năng mềm

1.5

30

20

8

2

 

Tổng cộng

85

1895

702

1070

123

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình

4.1. Các môn học chung được thực hiện theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

4.2. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khoá:

Để học sinh có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, Nhà trường sẽ bố trí cho học sinh tham quan, học tập, tham gia sản xuất trực tiếp tại các phân xưởng, dây chuyền sản xuất, kho cấp phát nguyên liệu của các công ty, nhà máy;

Ðể giáo dục truyền thống, mở rộng nhận thức và văn hóa xã hội sẽ bố trí cho học sinh tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương;

Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa vào thời điểm phù hợp:

Số TT

Nội dung

Thời gian

1

 Thể dục, thể thao

 5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

2

Văn hoá, văn nghệ:

Qua các phương tiện thông tin đại chúng

Sinh hoạt tập thể

 

 Ngoài giờ học hàng ngày

19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)

3

 Hoạt động thư viện

Ngoài giờ học, học sinh có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu

 

Tất cả các ngày làm việc trong tuần

4

Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể

Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật

5

Đi thực tế

Theo thời gian bố trí của giáo viên và theo yêu cầu của môn học

4.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun:

Thực hiện theo Quy chế thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp của Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi và các quy định cụ thể khác tại từng môn học, mô đun trong chương trình đào tạo của nghề.

Hình thức kiểm tra: Viết, vấn đáp, trắc nghiệm, thực hành, tiểu luận, bài tập lớn hoặc kết hợp giữa các hình thức trên.

Thời gian kiểm tra : 

+ Lý thuyết: từ 60 phút đến 120 phút

+ Thực hành hoặc tích hợp giữa lý thuyết và thực hành: không quá 8 giờ

4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:

Thực hiện theo Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp của Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi.     

Người học phải học hết chương trình đào tạo và có đủ điều kiện thì sẽ được dự thi tốt nghiệp.

Các môn thi tốt nghiệp:

+ Chính trị: theo quy định hiện hành;

+ Lý thuyết nghề: các kiến thức trọng tâm về: kế toán, tài chính doanh nghiệp, thuế;

+ Thực hành nghề: các kỹ năng về lập chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán; sử dụng chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết; lập báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp.

Số  TT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian thi

1

Chính trị

Viết

Trắc nghiệm

Không quá 90 phút

45- 60 phút

2

Kiến thức, kỹ năng nghề:

 

 

 

- Lý thuyết tổng hợp nghề

nghiệp

Viết hoặc trắc nghiệm

Vấn đáp

Không quá 180 phút

Không quá 60 phút (40 phút chuẩn bị, 20 phút trả lời)

 

- Thực hành nghề

Bài thi thực hành

Từ 1-3 ngày; 

không quá 8h/ngày

 

- Hiệu trưởng Nhà trường căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp của học sinh và các quy định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp trung cấp theo quy định của trường.

4.5. Các chú ý khác:

Thực hành nghề được đào tạo ngay tại trường, trong quá trình đào tạo cơ sở có thể sử dụng mô hình kế toán ảo để đào tạo nhằm mục tiêu hoàn thiện kiến thức, áp dụng các hiểu biết và kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh.

 

 

 

 

 

 

Bình luận

Các bài viết liên quan