CT Điều khiẻn tầu cuốc

  7/6/2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 204b /QĐ-TCĐTL-ĐT  ngày 20  tháng 8 năm  2019

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cơ điện và  Thủy lợi)

                                                                             

Tên nghề : Điều khiển tàu cuốc

Mã nghề: 5520191

Trình độ đào tạo: Trung cấp

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tư­­ợng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên 

Thời gian đào tạo: 1,5 năm

   Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

- Số lượng môn học, mô đun: 25

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học:   62  tín chỉ

- Khối lượng các môn học chung:  255 giờ

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn:  1195 giờ

- Khối lượng lý thuyết:  387  giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm:  1063 giờ

Nội dung chương trình

 

MÃ MH, MĐ

Tên môn học, mô đun

Số tín chỉ

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận

Thi/Kiểm tra

I.

Các môn học chung

13

255

94

148

13

MH 01

Giáo dục chính trị

2

30

15

13

2

MH 02

Pháp luật

1

15

9

5

1

MH 03

Giáo dục thể chất

1

30

4

24

2

MH 04

Giáo dục quốc phòng - An ninh

3

45

21

21

3

MH 05

Tin học

2

45

15

29

1

MH 06

Anh văn

4

90

30

56

4

II

Các môn học, mô đun chuyên môn

49

1195

293

829

73

II.1

Các môn học, mô đun cơ sở

13

220

115

89

16

MH 07

Vẽ kỹ thuật

2

30

20

8

2

MH 08

Vật liệu

2

30

20

8

2

MĐ 09

Thực tập hàn

2

40

10

26

4

MH 10

Cơ học đất

2

30

20

8

2

MĐ 11

Kỹ thuật đo lường điện

1

30

8

20

2

MĐ 12

Kỹ thuật an toàn lao động

2

30

15

13

2

MH 13

Luật giao thông thuỷ và bảo vệ môi trường

2

30

22

6

2

II.2

Các môn học, mô đun chuyên môn

36

975

178

740

57

MĐ 14

Thiết bị điện tầu cuốc

3

60

16

38

6

MH 15

Động cơ đốt trong

2

40

16

20

4

MĐ 16

Bảo dưỡng cơ cấu phay và vận chuyển bùn, đất

3

90

22

60

8

MĐ 17

Hệ thống tời

2

40

8

28

4

MĐ 18

Bảo dưỡng ly hợp, hộp số

2

40

12

25

3

MĐ 19

Bảo dưỡng thiết bị thủy lực tầu cuốc

3

75

25

46

4

MĐ 20

Thủy nghiệp

3

80

14

60

6

MH 21

Kỹ thuật thi công tầu cuốc

2

30

20

7

3

MĐ 22

Điều khiển cuốc điện

3

60

14

42

4

MĐ 23

Điều khiển cuốc thủy lực

3

60

15

40

5

MĐ 24

Thực tập điều khiển tầu thi công

3

80

16

58

6

MĐ 25

Thực tập sản xuất

7

320

0

316

4

 

Tổng cộng

62

1450

387

977

86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận

Các bài viết liên quan