CT Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

  7/6/2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 238b/QĐ-TCĐTL-ĐT ngày 08 tháng 10 năm 2019

của Hiệu trưởng trường CĐ Cơ điện và Thủy lợi)

 

 

 

 

 

 

Tên nghề: Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

Mã nghề: 6520151

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung cấp cùng nghề, có bằng tốt nghiệp trung học

phổ thông hoặc tương đương; hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức

văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo.

Thời gian đào tạo: 1 năm

Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học

- Số lượng môn học, mô đun: 16

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 41 tín chỉ

- Khối lượng các môn học chung: 180 giờ

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 680 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 296 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 564 giờ

Nội dung chương trình

MÃ MH, MĐ

Tên môn học, mô đun

Số tín chỉ

Thời gian đào tạo (giờ)

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận

Kiểm tra

I

Các môn học chung

10

180

69

99

12

MH 01

Giáo dục chính trị

3

45

25

17

3

MH 02

Pháp luật

1

15

9

5

1

MH 03

Giáo dục thể chất

1

30

2

26

2

MH 04

Giáo dục quốc phòng – An ninh

2

30

15

13

2

MH 05

Tin học

1

30

6

22

2

MH 06

Anh văn

2

30

12

16

2

II

Các môn học, mô đun chuyên môn

31

680

227

410

43

II.1

Các môn học, mô đun cơ sở

9

135

90

36

9

MĐ 07

Auto CAD

2

40

10

27

3

MH 08

Công nghệ kim loại

3

45

30

12

3

MH 09

Trang bị điện trong các thiết bị cơ khí

3

45

30

12

3

MH 10

Hệ thống truyền dẫn thủy lực, khí nén

3

45

30

12

3

II.2

Các môn học, mô đun chuyên môn

22

545

137

374

34

MH 11

Tiếng Anh chuyên ngành

3

45

30

12

3

MH 12

Công nghệ sửa chữa thiết bị cơ khí

4

60

45

10

5

MĐ 13

Lắp các chi tiết, cụm chi tiết thay thế vào thiết bị cơ khí

3

80

18

54

8

MĐ 14

Chạy thử, hiệu chỉnh kỹ thuật thiết bị cơ khí

3

80

20

54

6

MĐ 15

Bảo dưỡng các bộ phận  cơ khí có độ chính xác cao

5

120

24

92

4

MĐ 16

Thực tập sản xuất

4

160

0

152

8

 

Tổng cộng

41

860

296

509

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận

Các bài viết liên quan