Công tác học sinh sinh viên

  7/6/2022

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH- SINH VIÊN

(Ban hành theo Quyết định số 22/QĐ-TCĐTL-TCHC ngày 9/01/2019

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi)

1. Chức năng

Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng về việc tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục, rèn luyện, quản lý học sinh sinh viên của Trường.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác Quản lý, giáo dục học sinh sinh viên:

a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện công tác giáo dục, rèn luyện học sinh sinh viên theo năm học/giai đoạn.

b) Tổ chức đánh giá công tác: giáo dục, rèn luyện học sinh sinh viên,  giáo viên chủ nhiệm, thi đua khen thưởng - kỷ luật học sinh sinh viên. Hướng dẫn học sinh sinh viên, chấp hành đúng pháp luật và nội qui, quy chế nhà trường.

c) Thực hiện các chế độ chính sách đối với học sinh-sinh viên. Làm đầu mối liên hệ và tiếp phụ huynh học sinh sinh viên, duy trì thông tin liên lạc giữa nhà trường và gia đình, giải quyết các vấn đề liên quan đến học sinh sinh viên.

d) Phối hợp với Trung tâm tuyển sinh và Giới thiệu việc làm, Tổ quan hệ hợp tác quốc tế để tư vấn, giới thiệu việc làm đối với học sinh sinh viên.

e) Phối hợp phòng Quản trị-Đời sống, Đoàn thanh niên, nhà giáo làm chủ nhiệm tổ chức lao động vệ sinh môi trường đảm bảo đời sống vật chất tinh thần cho học sinh sinh viên, các hoạt động về văn hóa, thể dục, thể thao và các hoạt động xã hội khác.

g) Phối hợp với địa phương trong việc quản lý học sinh sinh viên ngoại trú.

h) Tổ chức tiếp nhận và lưu trữ hồ sơ học sinh sinh viên theo quy định.

i) Theo dõi cập nhật, làm đầu mối liên lạc giữa nhà trường và cựu học sinh sinh viên, thành đạt.

k) Ký thừa lệnh của Hiệu trưởng các văn bản xác nhận về chế độ chính sách, nhân thân của học sinh sinh viên.

2.2. Quản lý ký túc xá:

a) Quản lý và tổ chức khai thác, sử dụng, bảo quản các trang thiết bị tại ký túc xá.

b) Duy trì và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn KTX, phòng chống các tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, vệ sinh môi trường...

c) Thực hiện các dịch vụ về nhà ở, điện, nước và các dịch khác đối với học sinh sinh viên nội trú, bán trú.

d) Phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động văn - thể - mỹ đối với học sinh sinh viên ở KTX.

e) Duy trì hoạt động tuyên truyền tại KTX.

2.3. Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Danh sách cán bộ phòng Quản lý học sinh

STT

Họ và tên

Nhiệm vụ/ Chức vụ

Trình độ

1

 Dương Tuấn Biển

Trưởng phòng

Đại học

2

Ngô Văn Dinh 

Phó trưởng phòng

Đại học

3

 Trần Huy Vinh

Giáo viên

Đại học

4

 Đỗ Hữu Luận

Giáo viên

Đại học

5

 Lê Thị Bích

Giáo viên

Đại học

7

 Đỗ Văn Tuấn

Nhân viên

Đại học

8

 Phạm Tất Đại

Nhân viên

Đại học

9  Phạm Thị Hoàn Giáo Viên Kỹ Sư
9  Nguyễn Quang Tuyến Nhân viên Cao đẳng

 

Bình luận

Các bài viết liên quan