Công tác HS - SV

  11/21/2018

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH- SINH VIÊN

(Ban hành theo Quyết định số 484 QÐ- ÐT ngày 19 tháng 10 năm 2008

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cơ điện & Thủy lợi)

* Chức năng của phòng Quản lý học sinh

  - Tham mưu, giúp việc cho Giám hiệu về công tác học sinh, sinh viên

  - Bộ máy của phòng Quản lý học sinh : Có 1 trưởng phòng và 1 phó phòng do Hiệu trưởng bổ nhiệm theo phân cấp

* Nhiệm vụ của phòng Quản lý học sinh:

 1. Phối hợp với phòng Ðào tạo đón học sinh nhập học, sắp xếp biên chế lớp, bố trí chỗ ở tại ký túc xá, chỉ định tạm thời ban đại diện lớp, giới thiệu qui chế học tập, sinh hoạt cho học sinh vào đầu khoá học.

 2. Ký các hợp đồng về nhà ở, sử dụng điện, nước với học sinh nội trú. Thu tiền điện, tiền nhà hàng tháng ở KTX

 3. Phối hợp với Y tế tổ chức khám tuyển và khám định kỳ cho học sinh. Chủ trì và phối hợp với các Phòng, Khoa, bộ phận có liên quan giải quyết các trường hợp học sinh bị ốm đau, tai nạn rủi ro

 4. Quản lý, lưu trữ hồ sơ học sinh, tổ chức đăng ký tạm trú cho học sinh tại công an huyện

 5. Tổ chức hoạt động công tác giáo viên chủ nhiệm và đánh giá các hoạt động đó

 6. Xây dựng, tổ chức thực hiện các kế hoạch giáo dục trong năm học cho các khoá. Tổ chức phong trào tự quản, tự học trong KTX học sinh

 7. Tổ chức kiện toàn ban cán sự lớp, làm thủ tục khen thưởng, kỷ luật học sinh và bổ nhiệm cán bộ lớp.

 8. Phối hợp với các đoàn thể tổ chức thường xuyên các hoạt động ngoại khoá, xây dựng các phong trào Văn Thể Mỹ trong học sinh, phong trào xanh sạch - đẹp trong trường

 9. Xây dựng và tổ chức thực hiện, quản lý nề nếp học tập, ăn ở sinh hoạt cho học sinh toàn trường và kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện nề nếp đó

 10. Thực hiện thủ tục xét học bổng thường kỳ, các chế độ trợ cấp xã hội cho học sinh

 11. Chủ trì và kết hợp với đội bảo vệ trường, an ninh địa phương trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống các tệ nạn xã hội trong học sinh

 12. Quản lý và khai thác sử dụng nhà ở và bảo quản trang thiết bị trong nhà ở của KTX. Xây dựng nội qui ăn, ở, sử dụng điện, nước

 13. Sắp xếp phân công các lớp học sinh lao động theo yêu cầu của Trường, Phòng, Khoa, bộ phận

 14. Tổ chức hoạt động về học tập, phương pháp học tập tốt trong học sinh

 15. Kết hợp với tổ Tư vấn việc làm giới thiệu việc làm và làm thủ tục cho học sinh đi nhận công tác

 16. Phối hợp với các Phòng, Khoa có liên quan trong việc giải quyết  các vấn đề về học sinh. Thay mặt Ban Giám hiệu tiếp phụ huynh học sinh khi họ đến làm việc 

Danh sách cán bộ phòng Quản lý học sinh

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ đào tạo

1

  Lê Trung Hiếu

Trưởng phòng

Th.S Điện

2

  Đỗ Xuân Tuyển

Phó phòng

Cử nhân đại học TDTT

3

  Trần Huy Vinh

Giáo viên

Cử nhân đại học SPKT

4

  Nguyễn Thị Luyên

Giáo viên

   Cử nhân đại học Kế toán

5

  Đỗ Hữu Luận

Giáo viên

Cử nhân đại học TDTT

6

  Phạm Tất Đại

Nhân viên

Cử nhân đại học QTKD

7

  Dương Tuấn Biển

Giáo viên

Cử nhân đại học SPKT

8    Hạ Bá Nhân Nhân viên KS. Điện tự động hóa

Tập thể cán bộ phòng Quản lý học sinh

 

Bình luận

Các bài viết liên quan