Chức năng và nhiệm vụ

  3/2/2021

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCL

(Ban hành theo Quyết định số 240/QÐ- TCĐTL-TCHC ngày 22 tháng 9 năm 2015

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng  nghề Cơ điện & Thủy lợi)

 

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCL

1. Chức năng:

 Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các hoạt động về công tác khảo thí, đánh giá và đảm bảo chất lượng đào tạo của nhà trường;

 Thực hiện các dịch vụ về khảo thí và đảm bảo chất lượng đào thạo cho các tổ chức có nhu cầu khi có đủ điều kiện và được phép của Hiệu trưởng.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a. Công tác khảo thí:

 - Xây dựng các văn bản quy định về công tác khảo thí theo quy định;

 - Hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các văn bản có liên quan đến công tác khảo thí của các đơn vị, cá nhân trong Trường;

 - Tổ chức xây dựng, quản lý và sử dụng, bổ sung, lưu trữ ngân hàng câu hỏi thi, quỹ đề thi đối với các hệ, bậc đào tạo và chương trình đào tạo của Nhà trường;

 - Lập  danh sách học sinh, sinh viên đủ điều kiện dự kiểm tra kết thúc môn học, mô đun; Kiểm tra và giám sát việc thực hiện coi, chấm kiểm tra kết thúc môn học, mô đun và thi tốt nghiệp kết thúc khóa học

 - Tổng hợp, cung cấp các số liệu về kết quả kiểm tra kết thúc môn học, mô đun và kết quả thi tốt nghiệp của học sinh, sinh viên cho các đơn vị liên quan;

 - Tiếp nhận và xử lý các loại giấy tờ, công văn, hồ sơ, đơn thư liên quan đến công tác thi, kiểm tra;

 - Phối hợp với phòng Đào tạo, Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế, phòng Công tác học sinh sinh viên xét điều kiện dự thi tốt nghiệp đối với học sinh, sinh viên theo quy định;

 - Nghiên cứu, ứng dụng phương pháp, công nghệ mới vào công tác soạn thảo đề thi, chấm thi và đánh giá kết quả thi;

 b. Công tác đảm bảo chất lượng:

 - Tổ chức xây dựng các văn bản quy định về công tác đảm bảo chất lượng; Tham mưu cho lãnh đạo trường, xây dựng bộ tiêu chuẩn cho các bộ phận thuộc trường;

 - Hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các văn bản có liên quan đến công tác đánh giá đảm bảo chất lượng của các đơn vị trong Trường;

 - Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch về công tác đánh giá đảm bảo chất lượng đào tạo;

 - Tổ chức các hoạt động nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo của Trường;

 - Tổ chức thẩm định giáo trình, bài giảng, chương trình đào tạo của các đơn vị và đề xuất với Hiệu trưởng ban hành làm tài liệu phục vụ cho dạy – hoc;

 - Tham mưu với lãnh đạo nhà trường và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo chất lượng đào tạo: Khảo sát, đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên, chất lượng học tập của HSSV, chất lượng các khâu quản lý hỗ trợ hoạt động đào tạo của nhà trường;

 - Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dạy và học của giáo viên và học sinh, sinh viên nhà trường;

 - Đề xuất cải tiến phương thức, phương pháp đánh giá kết quả học tập của học sinh, sinh viên phù hợp với trình độ đào tạo. Xây dựng quy trình kiểm tra, thi kết thúc môn học/modul, thi cuối khóa;

 - Giám sát, kiểm tra việc thực hiện nội dung chất lượng giảng dạy, chương trình đào tạo, kế hoạch, tiến độ giảng dạy của giáo viên;

 - Thanh tra việc cấp phát bằng, chứng chỉ, chứng nhận theo quy định;

 - Tổ chức thực hiện kiểm định: Làm đầu mối tự kiểm định, kiểm định chất lượng đào tạo nghề, chương trình đào tạo, giáo trình  theo bộ tiêu chí, tiêu chuẩn của Bộ LĐTBXH ban hành. Tổng hợp hồ sơ và lưu trữ tài liệu tự kiểm định, đánh giá của Nhà trường;

 - Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, vi phạm đạo đức nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

 c. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Danh sách cán bộ phòng Khảo thí và ĐBCL

STT

Họ và tên

Nhiệm vụ/ Chức vụ

Trình độ

1

 Tạ Thanh Tùng

Trưởng phòng

Thạc sĩ

2

 Hoàng Tuấn

Giáo viên

Thạc sĩ

3

 Nguyễn Thị Thu Hường

Giáo viên

Đại học

4

 Lưu Thị Lệ Dẫn

Giáo viên

Đại học

5

 Nguyễn Thị Hồng Quế

Nhân viên

CN

6

 Nguyễn Thị Kim Thuận

Nhân viên

Đại học

7

 Ngô Thị Ly

Nhân viên

Đại học

 

2. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, nhân viên

a. Thạc sỹ Tạ Thanh Tùng – Trưởng phòng

  Chức năng: Phụ trách chung các công việc của phòng, tổ chức thực hiện đúng và hiệu quả những nhiệm vụ được Ban Giám hiệu giao, chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo của Nhà trường.

  Nhiệm vụ chính:

  - Phụ trách chung, điều hành và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về mọi công việc của phòng.

  - Báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện, tham mưu, đề xuất với Giám hiệu về các giải pháp nâng cao chất lượng công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo của Nhà trường.

  - Xây dựng kế hoạch hàng năm và tổ chức thực hiện công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo

  - Tổ chức thẩm định giáo trình, bài giảng, chương trình đào tạo, ngân hàng đề thi của  các đơn vị và đề xuất với Hiệu trưởng ban hành làm tài liệu phục vụ cho dạy – hoc;

  - Tham gia các cuộc họp, hội thảo khoa học liên quan đến công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo. 

  - Tham gia xét duyệt mua sắm thiết bị phục vụ công tác khảo thí, kiểm định chất lượng đào tạo.

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám hiệu giao.

 * Công tác phối hợp: Tham gia mọi công tác với các thành viên trong phòng

 Thông tin liên hệ:     ĐTDĐ  0989389856     Email: Tathanhtunghy@gmail.com

b. Cử nhân Nguyễn Thị Tâm – Phó trưởng phòng

  Chức năngGiúp Trưởng phòng triển khai thực hiện những nhiệm vụ của Phòng.   Thay mặt Trưởng phòng giải quyết các công việc của Phòng và lãnh đạo nhân viên trong Phòng thực hiện nhiệm vụ được giao khi Trưởng phòng vắng mặt. Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

  Nhiệm vụ chính:

  - Phụ trách công tác thanh kiểm tra việc thực hiện nội dung chất lượng giảng dạy, kế hoạch, tiến độ giảng dạy của giáo viên kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế dạy và học;

  - Phụ trách công tác thanh tra việc cấp phát bằng, chứng chỉ. Giám sát việc cấp và sử dụng vật tư phục vụ cho giảng dạy;

  - Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác khảo sát đánh giá chất lượng giảng dạy của giáo viên, chất lượng học tập của HSSV, chất lượng các khâu quản lý hỗ trợ hoạt động đào tạo của nhà trường. Tổng hợp và viết báo cáo trình trưởng phòng;

  - Kiểm tra và giám sát việc thực hiện coi, chấm kiểm tra kết thúc môn học, mô đun và thi tốt nghiệp kết thúc khóa học;

  - Báo cáo trưởng phòng những vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng phân công

  * Công tác phối hợp: Tham gia mọi công tác với các thành viên trong phòng.

 Thông tin liên hệ:   ĐTDĐ  0985354367    Email: Nguyenthitamcdncdtl@gmail.com

d. Thạc sỹ Hoàng Tuấn – Nhân viên

  - Chịu trách nhiệm trong việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện việc thu thập các minh chứng phục vụ công tác tự kiểm định chất lượng đào tạo, xây dựng dự thảo Báo cáo tự kiểm định chất lượng đào tạo hàng năm. Tham mưu cho Trưởng phòng các vấn đê liên quan đến công tác tự kiểm định chất lượng, kiểm định chương trình đào tạo. Tổng hợp và viết báo cáo trình trưởng phòng;

  - Quản lý các hồ sơ, lưu trữ các thông tin, các minh chứng của các đơn vị trong trường theo các tiêu chuẩn kiểm định;

  - Giúp việc cho Phó trưởng phòng về việc tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ HSSV về hoạt động giảng dạy trong từng kỳ học;

  - Báo cáo trưởng phòng những vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

Thông tin liên hệ:  ĐTDĐ  0983.504.534  Email: Hoangtuan.ch15q@gmail.com

 e. Cử nhân Nguyễn Thị Thu Hường – Nhân viên

  - Chịu trách nhiệm việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện biên soạn ngân hàng đề thi, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới vào công tác chấm thi và đánh giá kết quả thi;

  - Tiếp nhận và xử lý các loại giấy tờ, văn bản liên quan đến công tác thi, kiểm tra. Giải quyết về khiếu nại và phúc khảo bài thi;

  - Quản lý ngân hàng câu hỏi, quỹ đề thi đối với các hệ, các bậc đào tạo của nhà trường. Phụ trách việc in sao, giao nhận đề thi;

  - Tổng hợp điểm thi tốt nghiệp, thi kết thúc môn học/mô đun quản lý và lưu trữ bài thi, lập  danh sách học sinh, sinh viên đủ điều kiện dự kiểm tra kết thúc môn học, mô đun.

  - Rà soát HSSV học lại, học bổ sung, thi lại các MH/MĐ.

  - Báo cáo trưởng phòng những vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng phân công.

 Thông tin liên hệ:   ĐTDĐ  0983.161.510     Email: Huongqtdncn @gmail.com

Bình luận

Các bài viết liên quan

Liên kết
  • Bộ NN & PTNT
  • Bộ Giáo dục và đào tạo
  • Tổng cục dạy nghề
Hình ảnh nổi bật
  • Thầy giáo Trần Xuân Bách (đứng thứ nhất tính từ phải sang) đạt giải nhất tại hội giảng giáo viên dạy nghề toàn quốc năm 2015
  • Sinh viên Nguyễn Công Tuấn lớp CI2 - K48 (đứng thứ tư từ trái qua) đoạt huy chương Vàng tại kỳ thi tay nghề ASEAN năm 2014
Thống kê truy cập
     Đang xem: 28
Đã xem: 88719
Hôm nay: 18
Trong tháng: 91
Trong năm: 2885
Lượng xem lớn nhất: 512
      20/8/2018