Chức năng và nhiệm vụ

  7/6/2022

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG KHẢO THÍ & ĐBCL

(Ban hành theo Quyết định số 22/QĐ-TCĐTL-TCHC ngày 9/01/2019

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi)

1. Chức năng:

 Tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động về công tác khảo thí, đánh giá và kiểm định chất lượng đào tạo của Trường. Thực hiện các dịch vụ về khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo cho các cơ sở đào tạo có nhu cầu khi được phép của Hiệu trưởng.

2. Nhiệm vụ 

2.1. Công tác khảo thí:

a) Tổ chức xây dựng, quản lý và khai thác, bổ sung, lưu trữ ngân hàng câu hỏi, đề thi và kiểm tra của các bậc, hệ, loại hình đào tạo.

b) Xây dựng quy trình và thực hiện giao nhận đề thi, sao in và bảo mật, công tác chấm thi, phúc khảo. Quản lý bài thi và thông báo kết quả.

c) Nghiên cứu, ứng dụng phương pháp, công nghệ mới vào công tác soạn thảo đề thi, chấm thi và đánh giá kết quả thi.

2.2. Công tác Kiểm định chất lượng đào tạo:      

a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác đánh giá và kiểm định chất lượng đào tạo; giám sát, kiểm tra hoạt động dạy-học, việc sử dụng nguyên, nhiên liệu, vật tư…và các điều kiện khác trong giảng dạy đối với các bậc, các hệ đào tạo.

b) Đề xuất và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để đảm bảo chất lượng đào tạo: việc khảo sát đánh giá chất lượng giảng dạy của nhà giáo và chất lượng học tập của học sinh sinh viên,  đánh giá chất lượng của các khâu quản lý hỗ trợ của nhà trường.

c) Nghiên cứu và xây dựng hệ thống đánh giá chương trình, nội dung đào tạo; chất lượng giảng dạy của nhà giáo, việc học tập, rèn luyện của học sinh sinh viên; tổ chức thẩm định giáo trình; thẩm định, đánh giá sự phù hợp việc sử dụng chương trình đào tạo của nước ngoài đã được tổ chức giáo dục đào tạo nước ngoài hoặc quốc tế có uy tín công nhận về chất lượng để thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo quy định.

d) Tổ chức đánh giá việc liên kết hoạt động đào tạo trong nước; liên kết hoạt động đào tạo với nước ngoài.

e) Tổ chức thực hiện tự kiểm định chất lượng đào tạo; chủ trì tổ chức thực hiện kiểm định theo kế hoạch cuả cấp trên…tổng hợp hồ sơ và lưu trữ tài liệu  kiểm định.

g) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm định theo chuyên đề.

h) Thanh tra, giám sát việc cấp bằng, chứng chỉ đào tạo. Thực hiện việc phòng ngừa tiêu cực, vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

i) Tổ chức khảo sát các nhu cầu về kiểm định của đơn vị đào tạo ngoài trường để làm cơ sở phát triển dịch vụ kiểm định.

2.3. Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Danh sách cán bộ phòng Khảo thí và ĐBCL

STT

Họ và tên

Nhiệm vụ/ Chức vụ

Trình độ

1

 Tạ Thanh Tùng

Trưởng phòng

Thạc sĩ

2

 Hoàng Tuấn

Giáo viên

Thạc sĩ

3

 Nguyễn Thị Thu Hường

Giáo viên

Đại học

4

 Lưu Thị Lệ Dẫn

Giáo viên

Đại học

5

 Nguyễn Thị Hồng Quế

Nhân viên

CN

6

 Nguyễn Thị Kim Thuận

Nhân viên

Đại học

7

 Ngô Thị Ly

Nhân viên

Đại học


 

 

Bình luận

Các bài viết liên quan