Chức năng và nhiệm vụ

  7/6/2022

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ CƠ  CẤU TỔ CHỨC CỦA KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

(Ban hành theo Quyết định số 484 QÐ- ÐT ngày 19 tháng 10 năm 2008

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng  nghề Cơ điện & Thủy lợi)

I. Chức năng

 Tham mưu, giúp việc Ban giám hiệu quản lý chuyên môn, tổ chức các hoạt động giảng dạy, NCKH, lao động sản xuất, học tập và thực tập tốt nghiệp của các nghề: Ðiện tử công nghiệp, Ðiện công nghiệp và dân dụng, Lắp đặt đường dây và trạm biến áp theo đúng kế hoạch và tiến độ chung của Nhà trường.

II. Nhiệm vụ

 1. Xây dựng Ðề cương nội dung chương trình môn học, tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy môn học, tổ chức rút kinh nghiệm môn học của các nghề do Khoa quản lý. Hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo nghề cũ, xây dựng và phát triển nghề mới.

 2. Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, cán bộ viên chức thuộc khoa. Bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi thuộc khoa.

 3.  Xây dựng kế hoạch công tác giáo viên của khoa hàng năm theo qui định và đôn đốc giáo viên thực hiện.

 4.  Xây dựng kế hoạch và thực hiện việc đầu tư mới cũng như bổ sung vật tư, thiết bị cho các phòng học chuyên môn, xưởng thực hành, tổ chức quản lý và sử dụng các thiết bị dạy học có hiệu quả theo đúng qui định của Nhà trường.

 5.  Tổ chức liên hệ địa điểm thực tập sản xuất, thực tập tốt nghiệp và hướng dẫn thực tập tốt nghiệp cho học sinh trong khoa theo kế hoạch.

 6.  Tổ chức tuyển sinh và thực hiện đào tạo các lớp ngắn hạn, dài hạn, bồi dưỡng nâng bậc cho công nhân các nghề thuộc khoa tại trường hoặc ở cơ sở.

 7.  Tổ chức NCKH, phát triển công nghệ, tìm kiếm và thực hiện các hợp đồng sản xuất, tổ chức học thực hành kết hợp làm ra sản phẩm trong lĩnh vực chuyên môn khoa phụ trách.

 8.   Tổ chức và quản lý việc học tập, rèn luyện của học sinh thuộc khoa trong giai đoạn học ở trường cũng như thực tập sản xuất tại cơ sở.

 9.   Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi nghề của khoa.

 10.  Thực hiện các phong trào thi đua của Nhà trường trong giáo viên và học sinh của khoa. Nhận xét và đề nghị khen thưởng, kỷ luật trong học kỳ và năm học.

 11.  Quản lý giáo viên, CBVC trong khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng. Ðánh giá xếp loại CB,GV, CNV của khoa hàng kỳ chính xác.

 12.  Hướng dẫn lập, quản lý lịch giảng dạy, kiểm tra đôn đốc thực hiện kế hoạch giảng dạy, giáo dục, chủ nhiệm lớp, nghiên cứu khoa học và sản xuất đã được giao của giáo viên trong khoa.

III. Cơ cấu tổ chức bộ máy

 1.  Ðứng đầu khoa là Trưởng khoa do Hiệu trưởng bổ nhiệm sau khi đã được Vụ Tổ chức cán bộ đồng ý. Giúp việc trưởng khoa có Phó trưởng khoa do Hiệu trưởng bổ nhiệm. Nhiệm vụ của phó trưởng khoa do trưởng khoa phân công. Khoa Ðiện - Ðiện tử bao gồm 2 tổ môn là tổ môn Điện công nghiệp và tổ môn Ðiện tử công nghiệp. Ðứng đầu tổ môn là tổ trưởng do Hiệu trưởng bổ nhiệm và trưởng khoa phân công nhiệm vụ. Tổ trưởng phải chịu trách nhiệm trước trưởng khoa về nhiệm vụ được giao.

 2.  Trưởng khoa chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về chất lượng giáo dục, giảng dạy các môn học mà giáo viên của khoa đảm nhiệm cũng như việc chấp hành pháp luật và nội qui qui chế của viên chức và học sinh trong khoa.

 3.   Nhiệm kỳ và tiêu chuẩn của trưởng, phó khoa theo qui định của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

IV. Đội ngũ giáo viên

1. Danh sách nhà giáo nghề Điện công nghiệp

TT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn được đào tạo

Ghi chú

1

Lê Thị Phương

Thạc sỹ Điện NN

Phó trưởng khoa

2

Nguyễn Thị Hồng Vân

Thạc sỹ Điều khiển và Tự động hóa

 

3

Nguyễn Liên Hưng

Thạc sỹ Điều khiển và Tự động hóa

 

4

Trần Thị Ánh

Thạc sỹ Điều khiển và Tự động hóa

 

5

Trần Xuân Bách

Thạc sỹ Điều khiển và Tự động hóa

 

6

Đỗ Thị Hải Yến

Thạc sỹ Điều khiển và Tự động hóa

 

7

Nguyễn Công Tuấn

Kỹ sư Điện CN

 

8

Nguyễn Thị Tâm

CN. SPKT công nghiệp

 

9

Nguyễn Trí Kiên

Thạc sỹ Kỹ thuật Điện

Tổ trưởng

10

Đỗ Thị Tuyết

Thạc sỹ Kỹ thuật Điện

 

11

Đoàn Thanh Dự

Thạc sỹ KT  Điều khiển và TĐH

 

12

Nguyễn Thành Trung

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện

 

13

Vũ Thị Mai Phương

Kỹ s­ư Điện - TĐH

 

14

Lã Văn Đồng

Kỹ sư Công nghệ KTĐ

 

15

Nguyễn Văn Lình

Thạc sỹ Tự động hoá

 

16

Phạm Thị Chăm

Kỹ sư Tự động hoá

 

17

Nguyễn Khánh Hòa

Kỹ sư Tự động hóa

 

18

Phan Đình Thiệp

Kỹ sư điện

 

19

Phạm Văn Tý

CN. Đại học SPKT Điện

 

20

Phan Văn Điệp

Thạc sỹ SPKT Điện

 

21

Nguyễn Cao Sơn

CN. Sư phạm KT công nghiệp

 

22

Vũ Văn Đức

Kỹ sư kỹ thuật điện

 

23

Đỗ Anh Tú

Kỹ sư kỹ thuật điện - điện tử

 

2. Danh sách nhà giáo nghề Điện tử công nghiệp

TT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn được đào tạo

Ghi chú

1

Nguyễn Thế Lợi

Thạc sỹ Điện tử

Trưởng khoa

2

Nguyễn Đức Quý

Kỹ sư Điện tử

 

3

Vũ Văn Dần

Kỹ sư Điện tử

Tổ trưởng

4

Tạ Đình Chi

Kỹ sư Điện tử

 

5

Nguyễn Ngọc Tú

Kỹ sư Điện tử

 

6

Nguyễn Thị Nhung

CN SPKT Điện tử

 

7

Đào Thị Chung

Kỹ sư Tự động hóa

 

8

Hạ Bá Nhân

Kỹ sư CNKT Cơ điện tử

 

9

Lê Trung Hiếu

Thạc sỹ Tự động hóa

 

10

Nguyễn Thị Hải

Thạc sỹ KT Điện - Điện tử

 

11

Phạm Văn Kỷ

Kỹ sư KT Điện tử viễn thông

 

12

Phan Thị Đào

Kỹ sư CNKT Điện- Điện tử

 

13

Hoàng Lê Ninh

Kỹ sư Tự động hóa

 

14

Trần Bá Chất

Kỹ sư CNKT Điện- Điện tử

 

15

Nguyễn Chí Lực

Kỹ sư CNKT Cơ điện tử

 

16

Lý H­ưng An

Thạc sỹ Tự động hoá

 

17

Đỗ Xuân Hiệp

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

 

18

Vũ Thị Hội

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

 

19

Đỗ Anh Tú

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

 

20

Vũ Văn Đức

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

 

21

Phạm Thị Chăm

Kỹ sư điện tự động hóa XNCN

 

 

 

Bình luận

Các bài viết liên quan