Chiến lược phát triển nhà trường

  7/6/2022

TÓM TẮT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG CĐN CƠ ĐIỆN VÀ THUỶ LỢI

GIAI ĐOẠN 2008 - 2015 VÀ TẦM NHÌN 2020

I. SỨ MỆNH

 Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm thoả mãn nhu cầu học nghề gắn với việc làm của người dân và phát triển của cộng đồng; thực hiện nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ; hội nhập khu vực và quốc tế đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn và của các ngành kinh tế khác, trong đó lấy đào tạo nhân lực các lĩnh vực tầu cuốc, thiủy lợi, cơ điện và phát triển hạ tầng nông thôn làm trọng điểm.

II. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC
 Đổi mới cơ bản toàn diện nhà trường nhằm đảm bảo mang lại cho cán bộ viên  chức một môi trường thuận lợi để có thể phát huy toàn bộ năng lực trí tuệ của mình cho sự nghiệp đào tạo nghề và phát triển nông nghiệp nông thôn. Tạo cho học sinh sinh viên môi trường học tập rèn luyện khang trang hiện đại nhằm không ngừng nâng cao chất lượng tay nghề để có việc làm với thu nhập cao và ổn định trong nền kinh tế thị trường.

 Phấn đấu trở thành trường cao đẳng nghề tiên tiến khu vực có phương pháp đào tạo tiên tiến; có cơ sở hạ tầng trang thiết bị đồng bộ; có qui hoạch mặt bằng thoả mãn TCXD VN 60:2003; có môi trường sư phạm xanh - sạch - đẹp. Từng bước tạo dựng được thương hiệu Cao đẳng nghề Cơ điện và Thuỷ lợi có uy tín trong đào tạo nghề, có quan hệ đủ sức cạnh tranh và hợp tác bình đẳng với các nước trong khu vực chủ động hội nhập quốc tế và trở thành trường đại học công nghệ thực hành vào năm 2018.

 Qui mô đào tạo chính qui đến năm 2015 là 5000 HSSV; tầm nhìn đến 2020 là 6000 HSSV.

 Thời gian thực hiện chiến lược là 2008-2015 và tầm nhìn 2020. Chiến lược phát triển trường lấy việc đào tạo năng lực thực hành nghề cho người học làm nhiệm vụ trung tâm. Coi trọng sự khác biệt, đẩy mạnh NCKH ứng dụng, gắn đào tạo với LĐSX, dịch vụ làm nhiệm vụ trọng tâm và là yếu tố then chốt trong quá trình thực hiện và đảm bảo thành công của Chiến lược.

III. NHỮNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

 09 lĩnh vực được ưu tiên lựa chon và hình thành 9 chiến lược phát triển cụ thể: 

1. Chiến lược phát triển đào tạo

 Mục tiêu đào tạo là: đào tạo người lao động trực tiếp sản xuất, dịch vụ có trình độ nghề nghiệp cao có khả năng thích ứng nhanh với tiến bộ KHCN thoả mãn yêu cầu sử dụng nhân lực của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Người được đào tạo CĐN có tính kỷ luật, trình độ chuyên môn và tay nghề cao với các kỹ năng cần thiết để làm việc độc lập và theo nhóm.

 - Có năng lực tư duy năng lực hợp tác với đồng nghiệp;

 - Có khả năng tự học để nâng cao trình độ suốt đời.

 Nhiệm vụ và giải pháp

 Mọi  hoạt động của Nhà trường phải hướng tới xây dựng một nhà trường ổn định, phát triển và hội nhập. Xây dựng được thương hiệu trong đào tạo không ngừng phấn đấu để trở thành:

 - Một địa chỉ đào tạo nghề tin cậy, hấp dẫn và thu hút được nhiều học sinh sinh viên đến học tập tại trường.

 - Một cơ sở đào tạo nghề chất lượng cao với các kỹ năng nội dung đào tạo liên tục thích ứng với nhu cầu phát triển và tiến bộ của KHCN.

 - Một trung tâm nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao công nghệ cho các cơ sở sản xuất các doanh nghiệp.

 - Một đối tác tin cậy với các doanh nghiệp và người sử dụng lao động trong nước và một số nước trong khu vực.

 * Nghề đào tạo: Cao đẳng là 19 nghề, Trung cấp là 18 nghề có tối thiểu 4 nghề trọng điểm đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế.

 * Trình độ và thời gian đào tạo: Cao đẳng (36 tháng), Trung cấp (12 -24 tháng tuỳ theo nghề đối với người có bằng THPT và tương đương, 36 tháng đối với người có bằng THCS)

2. Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ

3. Chiến lược phát triển cơ sở vật chất

4. Chiến lược phát triển nguồn nhân lực

5. Chiến lược phát triển tài chính và tiền lương

6. Chiến lược phát triển công nghệ thông tin

7. Chiến lược hợp tác quốc tế

8. Chiến lược về người học

9. Chiến lược về kiểm định chất lượng trường

Bình luận

Các bài viết liên quan