Biểu mẫu

  7/6/2022

MỘT SỐ BIỂU MẪU THƯỜNG DÙNG

 

Mẫu đề thi, đáp án                                                  Download

Biên bản đề nghị điều chỉnh giáo trình                  Download

Biên bản dự giờ giáo viên                                      Download

Biên bản dự giờ giáo viên (Khoa điện)                  Download

Cam kết TTSX                                                       Download

Đề cương TTSX                                                    Download

Kế hoạch kiểm tra TTSX                                      Download

Mẫu hợp đồng TTSX                                            Download

Mẫu kế hoạch 2016-2017                                     Download

 

 

Bình luận

Các bài viết liên quan