Tra cứu văn bản QPPL

  7/6/2022

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ VĂN BẢN NHÀ TRƯỜNG

1. Luật Lao động        Download  
2. Luật Viên chức       Download  
3.  Quy tắc ứng xử của CB, CC, VC làm việc trong các cơ quan đơn vị thuộc Bộ NN & PTNT   
Download
4. Nghị định 120/2006/NĐ-CP ngày 20/10/2013          Download
5. Nghị định 59/2013/NĐ-CP   ngày 17/6/2013            Download
6. Quyết định 761 của Thủ tướng Chính phủ                Download
7. Tìm hiểu hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam         Download
8. Biểu mẫu thi đua năm học 2014-2015
         BM 01   
Download
         BM 02   Download
         BM 03   Download
         BM 04   Download
         BM 05   Download
         BM 06   Download
9. Quy định soạn thảo văn bản    Download

10. Nội quy - Quy chế nhà trường   Download

Bình luận

Các bài viết liên quan