Kế hoạch tổ chức hội giảng năm học 2016-2017

  12/15/2017

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI GIẢNG NĂM HỌC 2016 - 2017

 

     - Căn cứ Kế hoạch tổ chức Hội giảng giáo viên dạy giỏi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khối các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp năm 2017;

     - Thực hiện Kế hoạch đào tạo năm học 2016 - 2017;

     - Nhằm tạo hoạt động thi đua thiết thực trong dạy và học. Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức Hội giảng năm học 2016 - 2017 với các nội dung sau:

A. MỤC ĐÍCH  VÀ  YÊU CẦU

1. Mục đích:

     - Đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực sư phạm, học tập và trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy;

     - Đánh giá năng lực thực chất của đội ngũ giáo viên; Khai thác và sử dụng sáng tạo, hiệu quả các trang thiết bị, phương tiện, đồ dùng dạy học trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao chất lượng của đội ngũ giáo viên góp phần xây dựng thương hiệu của nhà trường;

     - Lựa chọn được những bài giảng điển hình và những giáo viên tiêu biểu trong dạy nghề và trong giảng dạy chương trình văn hóa THPT tham gia Hội giảng cấp Tỉnh cấp Bộ;

2. Yêu cầu:

     - Bài hội giảng cấp Khoa, Phòng (gọi tắt là cấp bộ phận) và cấp Trường cần vận dụng các phương pháp dạy học tích cực; Khai thác, sử dụng hợp lý và hiệu quả thiết bị, đồ dùng dạy học, đặc biệt là thể hiện rõ vai trò của giáo viên trong việc tổ chức hoạt động học tập và rèn luyện tay nghề và ý thức cho HSSV trong giảng dạy bộ môn.

     - Đối với bài Hội giảng ở cấp bộ phận được thực hiện theo đúng tiến độ môn học/môđun và 100% bài giảng phải được soạn theo kiểu giáo án điện tử. Giáo viên tham gia Hội giảng cấp Trường được lựa chọn và thực hiện 01 bài giảng trong chương trình được phân công giảng dạy.

     - Bài tham gia Hội giảng cấp Trường của các khoa là các bài giảng tích hợp. (Riêng đối với GV dạy văn hóa THPT và tổ môn chính trị có thể chọn bài giảng lý thuyết)

B. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

Hội giảng năm học 2016 - 2017 được tiến hành ở 3 cấp:

     - Hội giảng cấp bộ phận

     - Hội giảng cấp Trường

     - Hội giảng cấp Bộ Nông nghiệp và PTNT

I. HỘI GIẢNG CẤP BỘ PHẬN    

1. Thời gian: 

     -  Hội giảng cấp bộ phận tiến hành  Từ  ngày 27/2/2017 đến ngày 10/3/2017.

     - Các bộ phận đăng ký bài giảng và kế hoạch tổ chức thực hiện Hội giảng cấp bộ phận của đơn vị mình gửi về Ban tổ chức (BTC) Hội giảng chậm nhất vào ngày 23/2/2017. Lịch hội giảng cho từng giáo viên do các bộ phận sắp xếp tổ chức.

     - Kết thúc hội giảng cấp bộ phận, các đơn vị tổ chức tổng kết đánh giá bình chọn các giáo viên tiêu biểu đại diện cho bộ phận tham gia hội giảng cấp Trường. Các tài liệu liên quan đến Hội giảng cấp bộ phận gửi cho BTC sau khi kết thúc (vào ngày 15/3/2017).

     - Từ ngày 13/3/2017 đến 21/3/2017 các giáo viên chuẩn bị cho bài giảng tham gia Hội giảng cấp trường.

2.  Đối tượng:

     - Tất cả các giáo viên đã giảng dạy trong các bộ phận đều phải tham gia hội giảng (trừ những giáo viên đi học hoặc đi công tác dài ngày). 

     - Hội giảng cấp bộ phận tổ chức theo 7 đơn vị:

          + Các khoa (6 khoa) tổ chức cho giáo viên thuộc diện khoa quản lý

          + Phòng Đào tạo tổ chức cho các giáo viên kiêm nhiệm thuộc biên chế ở các phòng, trung tâm.

II. HỘI GIẢNG CẤP TRƯỜNG

1. Thời gian: Hội giảng cấp Trường dự kiến tổ chức trong 2 ngày, trong đó khai mạc và thi giảng diễn ra vào các ngày 23 và sáng ngày 24 tháng 3 năm 2017, tổng kết Hội giảng vào chiều ngày 24 tháng 3 năm 2017.

2. Đối tượng: Giáo viên tham gia Hội giảng cấp trường phải là những giáo viên có kết quả bài hội giảng cấp bộ phận đạt từ điểm giỏi trở lên và do bộ phận bình xét, giới thiệu. Danh sách cụ thể giáo viên tham gia Hội giảng cấp trường do BTC Hội giảng Nhà trường quyết định.

3. Số lượng:

     - Căn cứ theo số lượng giáo viên của khoa, mỗi khoa giới thiệu từ 02 đến 03 giáo viên tham gia Hội giảng cấp trường.

     - Riêng đối với Khoa Điện - ĐT và Khoa KHCB giới thiệu 03 GV tham gia Hội giảng cấp trường (Trong đó giáo viên dạy văn hóa THPT giới thiệu 02 GV).

     - Khối các phòng, trung tâm giới thiệu ít nhất 01 giáo viên tham gia Hội giảng cấp trường.

4. Hình thức dự thi:

     Mỗi giáo viên trình giảng một bài giảng trong chương trình được phân công giảng dạy và phải đăng ký với BTC.

5. Thời gian thực hiện bài giảng:

     - Đối với Bài giảng lý thuyết: Thực hiện  giờ giảng trong 45 phút.

     - Đối với Bài giảng tích hợp: Thực hiện trong thời gian  45 phút hoặc 60 phút

6. Công tác chuẩn bị: 

     - Hồ sơ bài Hội giảng gồm: Giáo án, Đề cương bài giảng và các biểu mẫu, bản vẽ, câu hỏi... được phô tô đóng quyển (05 bộ) gửi cho BTC chậm nhất 7h00 ngày 22/3/2017. Mẫu giáo án thực hiện theo QĐ số 62/2008/QĐ- LĐTBXH ngày 4/11/2008 của Bộ LĐTBXH như mẫu nhà trường đang sử dụng.

     - Giáo viên tự chuẩn bị: Hồ sơ bài giảng, thiết bị, đồ dùng dạy học... Phần chuẩn bị thiết bị, đồ dùng dạy học nếu có yêu cầu về kinh phí giáo viên lập dự trù thông qua Khoa và gửi cho BTC Hội giảng trước khi thực hiện.

7. Số lượng HSSV tham gia học tập trong buổi thao giảng:

     - Số lượng HSSV tham gia trong buổi thao giảng lý thuyết: Từ 10 đến 15 HSSV

     - Số lượng HSSV tham gia trong buổi thao giảng tích hợp: Từ 04 đến 08 HSSV.

8. Đánh giá  phần dự thi của giáo viên:

     - Đánh giá kết quả và xếp loại bài giảng do Ban giám khảo Hội giảng thực hiện. Số lượng Ban giám khảo dự kiến khoảng 10 người được chia làm 2 tiểu ban; danh sách Ban giám khảo đánh giá cho một bài giảng được thành lập dựa vào nội dung chuyên môn của bài dự thi và được thông báo trước khi dự giảng.

     - Sau khi giáo viên hoàn thành nội dung trình giảng, từng thành viên BGK cho điểm độc lập, ghi vào phiếu đánh giá và nộp phiếu đánh giá cho tiểu ban Thư ký để tổng hợp kết quả chấm trước khi bình giảng, nhận xét, đánh giá về: Chuẩn bị bài giảng, thực hiện nội dung bài giảng, phương pháp dạy học, năng lực tổ chức quản lý lớp học, công tác giáo dục rèn luyện đạo đức, tác phong nghề nghiệp trong giảng dạy…

     - Giám khảo đánh giá bài giảng bằng nhận xét, cho điểm theo từng  mục quy định tại “Phiếu đánh giá bài giảng”.

     - Kết quả Bài Hội giảng là tổng điểm được cộng lại từ điểm đánh giá tại từng phần  trong Phiếu đánh giá bài giảng.

     - Phiếu điểm không hợp lệ khi:

          + Chỉ có một điểm tổng hợp cuối cùng.

          + Tổng điểm chênh lệch trên hoặc dưới 1,5 điểm so với điểm trung bình chung của Ban giám khảo.

9. Hình thức tổ chức:

     - Căn cứ vào nội dung các bài tham gia hội giảng BTC sẽ bố trí làm 02 tiểu ban theo nhóm nghề làm việc song song.

     - Phòng Đào tạo sẽ chuẩn bị 02 phòng giảng lý thuyết cho các bài giảng lý thuyết. Các bài giảng tích hợp thuộc nghề nào thì khoa chuyên môn nghề đó chuẩn bị xưởng phục vụ việc trình giảng bài giảng đó.

     - Từng giáo viên trình giảng, bài giảng thuộc nhóm nghề nào thì Ban giám khảo của tiểu ban đó sẽ đánh giá và xếp loại bài giảng.

     - Giáo viên trong toàn trường sẽ dự các bài giảng dự thi tại từng tiểu ban.

10. Cách tính điểm và xếp loại tại Hội giảng:

10.1.  Đối với cá nhân:

     - Điểm kết quả để xếp loại và xếp giải của giáo viên tham gia Hội giảng là trung bình cộng các điểm đánh giá của giám khảo trong Tiểu ban, lấy đến hai chữ số thập phân và không làm tròn số.

     - Bài Hội giảng được công nhận loại Giỏi nếu đạt điểm trung bình từ 17 điểm trở lên, được công nhận là giáo viên có bài giảng loại giỏi năm học 2016 -2017 và được thưởng theo qui định hiện hành. Giáo viên có bài Hội giảng cấp trường đạt điểm giỏi được Nhà trường xem xét công nhận giáo viên giỏi của năm học nếu đủ các điều kiện theo qui định.              

10.2. Đối với tập thể:  Giải tập thể được xếp theo các tiêu chí sau:

     - Kết quả điểm đồng đội là điểm trung bình cộng của các thành viên trong đơn vị tham dự Hội giảng lấy từ trên xuống (Có 6 mức điểm: 60 điểm, 50 điểm, 40 điểm, 30 điểm, 20 điểm, 10 điểm)

     - Đánh giá hoạt động Hội giảng của đơn vị (Có 6 mức điểm: 60 điểm, 50 điểm, 40 điểm, 30 điểm, 20 điểm, 10 điểm) - được thể hiện ở các nội dung sau:

          + Thực hiện các quy định về kế hoạch, nội dung... theo qui định của  Ban tổ chức

          + Tỷ lệ giáo viên của đơn vị dự giảng cấp Trường

10.3. Cơ cấu giải thưởng

     - Giải thưởng cho tập thể: Nhất, Nhì, Ba

     - Giải thưởng cho cá nhân:   

          + Giáo viên có bài giảng đạt từ 17 điểm trở lên sẽ được cấp Chứng nhận giáo viên có bài giảng đạt loại giỏi cấp Trường. 

         + Căn cứ vào kết quả điểm thi của các giáo viên, giáo viên có điểm xếp loại đạt từ 18 điểm trở lên sẽ được đưa vào diện xét khen thưởng. Điểm xét khen thưởng được lấy từ cao xuống thấp. Cơ cấu giải gồm: 01 giải nhất; 01 giải nhì; 02 giải ba và 02 giải khuyến khích.

     - Ngoài các giải nêu trên, có một số giải thưởng cho giáo viên tham gia Hội giảng và các cá nhân, đơn vị phục vụ cho công tác Hội giảng, gồm:

          + Giáo viên sử dụng thiết bị tự làm hiệu quả nhất;

          + Giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả nhất;

          + Cá nhân, đơn vị phục vụ hiệu quả nhất cho Hội giảng.

     - Mức thưởng đối với tập thể và cá nhân đạt giải tại hội giảng: Theo qui định tại Qui chế chi tiêu nội bộ.

     - Kinh phí tổ chức hội giảng: Do Ban tổ chức Hội giảng lập dự toán kinh phí theo khoản mục chi cho Hội giảng cấp trường trình Hiệu trưởng phê duyệt. 

III. THAM GIA HỘI GIẢNG CẤP BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

     - Căn cứ vào kết quả Hội giảng cấp trường Ban tổ chức Hội giảng sẽ quyết định lựa chọn các giáo viên và bài giảng xuất sắc tham gia Hội giảng giáo viên dạy giỏi Bộ Nông nghiệp và PTNT dự kiến vào tháng 10 năm 2017.

     -Thời gian cụ thể tham gia Hội giảng giáo viên dạy giỏi Bộ Nông nghiệp và PTNT theo kế hoạch Bộ. 

IV. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN CHO HỘI GIẢNG

     - Phòng Đào tạo đăng tải nội dung kế hoạch Hội giảng trên Website của Trường

     - Phòng Tổ chức hành chính cắt dán và treo các khẩu hiệu tại các vị trí trong trường (nội dung và vị trí treo có lịch thông báo sau).

     - Thường trực thi đua chụp ảnh làm tư liệu, viết và đăng tin Hội giảng lên trang Website của nhà trường đảm kịp thời.

     Nhà trường yêu cầu các Phòng, Khoa, Trung tâm, các đơn vị liên quan và toàn thể giáo viên trong toàn trường tích cực chuẩn bị tốt mọi mặt để tổ chức và tham gia Hội giảng năm học 2016 - 2017 đạt kết quả cao.

Bình luận

Các bài viết liên quan

Liên kết
  • Bộ NN & PTNT
  • Bộ Giáo dục và đào tạo
  • Tổng cục dạy nghề
Hình ảnh nổi bật
  • Thầy giáo Trần Xuân Bách (đứng thứ nhất tính từ phải sang) đạt giải nhất tại hội giảng giáo viên dạy nghề toàn quốc năm 2015
  • Sinh viên Nguyễn Công Tuấn lớp CI2 - K48 (đứng thứ tư từ trái qua) đoạt huy chương Vàng tại kỳ thi tay nghề ASEAN năm 2014
Thống kê truy cập
     Đang xem: 102
Đã xem: 29299
Hôm nay: 27
Trong tháng: 610
Trong năm: 16262
Lượng xem lớn nhất: 384
      15/3/2015